Provádění a zajištění elektrikářských prací pro Lesy hl. m. Prahy

17. 12. 2020

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v provádění elektrikářských prací včetně zajištění servisu stávajících elektrických rozvodů po objektech organizace. Součástí zakázky je i řešení poruch a havárií dle objednávek objednatele, v rozsahu rámcové dohody o provedení služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem

Předpokládaná hodnota: 1.500 000,- v Kč bez DPH

Tato hodnota je současně finančním limitem rámcové dohody.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 7.1.2021 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je s ohledem na vysvětlení výzvy č.1, viz níže, prodloužena do 11.1.2021 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.

Výzva k podání nabídky

Vysvětlení výzvy č.1

Zajištění veterinární péče

25. 11. 2020

Předmětem zakázky jsou  služby spočívající v zajištění veterinární péče. Jedná se o poskytování veterinární péče především zraněným volně žijícím živočichům (předpokládaný podíl zakázky 95 %), služebním psům (předpokládaný podíl zakázky 1 %), případně i hospodářským zvířatům (předpokládaný podíl zakázky 4 %). Rozdělení podle tříd je především savci (30 %) a ptáci (70%). Součástí veterinární péče bude i dle potřeby odběratele kontrola zdravotního stavu živočichů umístěných na jednotlivých pracovištích zadavatele. V případě nutnosti je nutno provést zákrok, konzultaci či návrh řešení kdykoliv během 24 hodin po celý rok. 

Předmět plnění je vymezen rámcovou dohodou o poskytování služby (dále jen “smlouva”).

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem

Předpokládaná hodnota:    1 950 000,- v Kč bez DPH

Tato hodnota je současně finančním limitem rámcové dohody. 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 3.12.2020 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.

Výzva k podání nabídky včetně příloh 

Rozhodnutí o výběru

Dodávky stavebního kameniva – Drcené kamenivo

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky drceného kameniva dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 20 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

příloha č. 2 -Smlouva – Drcené kamenivo

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Vysvětlení výzvy č.1 Drcené kamenivo

Nová Smlouva – Drcené kamenivo 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Drcené kamenivo

Dodávky stavebního kameniva – Rohovec

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky kamene rohovec, výrobku lomového kamene netříděného dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 50 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha č. 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Vysvětlení výzvy č.1 – Rohovec

Nová Smlouva – Rohovec 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Rohovec

Dodávky stavebního kameniva – Čedič

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky čediče pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 80 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do  22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha č. 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy- Čedič

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad stanovení nabídkové ceny

Příloha č. 5 – Krycí list

Vysvětlení Výzvy č. 1 – Čedič

Nová Smlouva – Čedič 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Čedič

Dodávka krmiv pro živočichy

19. 8. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní zookoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy.

Rámcová dohoda bude uzavřena se 4 dodavateli.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 950 000 Kč bez DPH

Veřejná zakázka je rozdělena na části:

Část 1: Speciální krmiva

• Předpokládaná hodnota 1.části: 850 000 Kč bez DPH

Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy

• Předpokládaná hodnota 2.části: 200 000 Kč bez DPH

Část 3: Červi

• Předpokládaná hodnota 3.části: 550 000 Kč bez DPH

Část 4: Krmiva pro specifické živočišné druhy

• Předpokládaná hodnota 4.části: 350 000 Kč bez DPH

POZOR!
Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo i na více částí veřejné zakázky.
Na každou část veřejné zakázky musí však dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27.8.2020 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.

Odstranění graffiti – mobiliář a technické vybavení v parcích celopražského významu

1. 7. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v odstranění graffiti z parkového mobiliáře a technického vybavení parků z různých materiálů (dřevo, kov, plast, beton, asfalt, zdivo, kámen, sklo), ošetření jejich povrchů antigraffiti nátěrem a obnově zašlých nátěrů v parcích celopražského významu.
Předmět plnění je vymezen rámcovou dohodou o poskytování služby (dále jen “smlouva”). Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Místo plnění: Celopražsky významné parky – Stromovka, Letná, Petřín, Vítkov a obora Hvězda.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10.7.2020 do 10:00 hod.

Dodání dřevěných kůlů pro výsadby dřevin

25. 5. 2020

Předmětem veřejné zakázky je dodání dřevěných kůlů pro výsadby dřevin.
Specifikace kůlů – frézovaná kulatina, tlakově impregnovaná, jeden konec se špicí – druhý s fazetou, u půlených kůlů/příček – oba konce zaříznuté (začištěné), v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Místo plnění:
Úseky organizace Lesy hl. m. Prahy na území hlavního města Prahy.
● Okrasná školka Ďáblice, K Zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
● Stromovka, Královská obora 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 2.6.2020 do 10:00 hod.

Nástavba na zalévání pro nosič kontejnerů

24. 4. 2020

Předmětem zakázky je dodávka 1 kusu nástavby na zalévání pro nosič kontejnerů. Musí se jednat o nové zařízení splňující zadavatelem stanovené minimální parametry technické specifikace, v rozsahu kupní smlouvy (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6.5.2020 do 10:00 hod.

Instalatérské, topenářské a plynařské práce se zajištěním servisu a oprav

22. 4. 2020

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v provádění instalatérských, topenářských a plynařských prací včetně zajištění servisu stávajících instalací. Především se jedná o opravy plynovodů, vodovodů, potrubí a kanalizace, zajištění a připojení spotřebičů a sanitárního vybavení, řešení poruch a havárií dle objednávek objednatele, v rozsahu rámcové dohody o provedení služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem
Místem plnění veřejné zakázky je území hl. m. Prahy, objekty ve správě objednatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 30.4.2020 do 10:00 hod.

V souvislosti s uveřejněním Vysvětlení výzvy č.2 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 6.5.2020 do 10:00 hod.

Dodávky betonu pro rok 2020

21. 4. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonu dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29.4.2020 do 10:00 hod.

Opravy a údržba traktorů značky John Deere a Zetor

17. 4. 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění oprav a údržby traktorů značky John Deere a Zetor pro Lesy hl. m. Prahy, a to včetně dodávky náhradních dílů dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové dohody o poskytování služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je provozovna (servis) dodavatele.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27.4.2020 do 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.5.2020 do 10:00 hod.

Práce pro Stromovku – vyžínání křovinořezy a pletí

7. 4. 2020

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném vyžínání ploch křovinořezy a pletí záhonů trvalek a růží dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové dohody o poskytování služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha – Královská obora Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.4.2020 do 10:00 hod
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 21.4.2020 do 10:00 hod.

Zajištění ostrahy při realizaci staveb

6. 4. 2020

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby – ostraha staveb určených objednatelem dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové dohody o poskytování služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky jsou stavby zadavatele na území hl. m. Prahy

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 24.4.2020 do 10:00 hod.

Nájem tiskových a reprografických zařízení včetně souvisejících dodávek a služeb

2. 4. 2020

Předmětem veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je nájem tiskových a reprografických zařízení včetně souvisejících dodávek a služeb, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 14.4.2020 do 10:00 hod.

Dodávky betonu pro rok 2020

1. 4. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonu dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 9.4.2020 do 10:00 hod.

Zajištění ostrahy při realizaci staveb

30. 3. 2020

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby – ostraha staveb určených objednatelem dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové dohody o poskytování služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky jsou stavby zadavatele na území hl. m. Prahy

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6.4.2020 do 10:00 hod.

Lítožnice – dokončovací práce na hrázi včetně realizace patního drénu

25. 3. 2020

Předmětem zakázky malého rozsahu jsou stavební a zemní práce práce spočívající v dokončení kamenné rovnaniny hráze včetně modelace a svahování hráze, zhotovení vývaru bezpečnostního přelivu dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Rybník Lítožnice, k.ú. Praha – Dubeč, MČ Praha 15

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 1.4.2020 do 10:00 hod.

Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu strážnice Jiviny

11. 3. 2020

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě rozvodů vody a kanalizace v objektu zadavatele v rozsahu výzvy a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Zadavatel bude konat prohlídku místa plnění, a to v termínu 31.3.2020.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 09:00 hod před budovou strážnice na adrese Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 9.4.2020 do 10:00 hod. Zadavatel upozorňuje účastníky, že v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, je podatelna zadavatele otevřena pouze v pondělí a středu a to vždy od 9:00 do 14:00 hod. Prosím upravte případné osobní doručení nabídky těmto termínům.

Dodávky betonu pro rok 2020

3. 3. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonu dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 11.3.2020 do 10:00 hod.

Servis a opravy nákladních vozidel

3. 3. 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění komplexních servisních oprav a údržby nákladních vozidel pro Lesy hl. m. Prahy, a to včetně dodávky náhradních dílů. Zadavatel definuje servisní služby do těchto kategorií:
– Mechanické práce a diagnostika
– Klempířské práce a karosářské
– Lakýrnické práce
– Opravy elektrických systémů
Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.
Místem plnění veřejné zakázky je Praha.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 11.3.2020 do 10:00 hod.

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – část pneumatiky

25. 2. 2020

Preambule:
Zadavatel tímto dává na vědomí, že níže uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona. Vzhledem k výši předpokládané hodnoty této části veřejné zakázky zadavatel zadává tuto část v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona postupem odpovídajícím předpokládané hodnotě této části.

Předmětem této části veřejné zakázky je nakládání s pneumatikami v rozsahu Rámcové dohody a jejich příloh, viz příloha č. 1 této výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 5.3.2020 do 10:00 hod.

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – stavební odpad

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – nebezpečný odpad

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – Biologicky rozložitelný odpad

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – Odpady nevhodné k recyklaci a jinému využití

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – komunální odpad

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Zajištění provozu a správy objektu dětského hřiště Kostelní v Letenských sadech

22. 1. 2020

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby spočívající v zajištění provozu dětského hřiště (dále “DH”) a zajištění dozoru na DH a v objektu veřejných WC, v rozsahu smlouvy o poskytnutí služby (dále jen “smlouva”) a jejich příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Dětské hřiště Kostelní v Letenských sadech.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 30.1.2020 do 10:00 hod.

Zesílení stávající stropní konstrukce objektu hájovny Běchovice

21. 1. 2020

Rozhodnutí o výběru dodavatelePředmětem zakázky jsou stavební práce spočívající ve zvýšení únosnosti stropní konstrukce nad 1.NP objektu hájovny v Běchovicích, v rozsahu smlouvy o dílo (dále jen “smlouva”) a jejich příloh.

Místem plnění je Areál hájovny lesů hl. města Prahy:
Českobrodská č.p. 211, parc. č. 748, k.ú. Praha-Běchovice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Prohlídka místa plnění:
Zadavatel bude konat prohlídku místa plnění a to v termínu: 24.1.2020
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 10:00 hod. na místě stavby:
Českobrodská č.p. 211, Praha-Běchovice

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29.1.2020 do 10:00 hod.

Dodávky betonu pro rok 2020

7. 1. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky betonu dle požadavků zadavatele a v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění jsou provozovny prodávajícího na území hl. města Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15.1.2020 do 10:00 hod.

Pěstební činnosti pro Lesy hl. m. Prahy

13. 12. 2019

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném provádění odborné pěstební činnosti, včetně souvisejících prací.

Místo plnění zakázky:
Lesní porosty na území hlavního města Prahy a vybrané plochy zeleně ve správě organizace Lesy hl. m. Prahy, především historické zahrady a parky v intravilánu města (např. Královská Obora – Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, Letenské sady, park na Vrchu Vítkov, Hradčanské nám., Obora Hvězda).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 20.12.2019 do 10.00 hod.

Servis a opravy osobních a užitkových vozidel

12. 12. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění komplexních servisních oprav a údržby osobních a užitkových vozidel pro Lesy hl. m. Prahy, a to včetně dodávky náhradních dílů, pravidelných servisních prohlídek, měření emisí a technických prohlídek, v rozsahu výzvy a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je provozovna (servis) dodavatele na území hlavního města Prahy.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 20.12.2019 do 8:30 hod.

Servis tiskáren

11. 12. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v převzetí servisní odpovědnosti za stávající zařízení tiskáren v majetku zadavatele.
Blíže specifikováno ve výzvě a jejich přílohách.

Místo plnění zakázky:
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19.12.2019 do 10:00 hod.

Pěstební činnosti pro Lesy hl. m. Prahy

25. 11. 2019

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném provádění odborné pěstební činnosti, včetně souvisejících prací.

Místo plnění zakázky:
Lesní porosty na území hlavního města Prahy a vybrané plochy zeleně ve správě organizace Lesy hl. m. Prahy, především historické zahrady a parky v intravilánu města (např. Královská Obora – Stromovka, komplex zahrad vrchu Petřína, zahrada Kinských, Letenské sady, park na Vrchu Vítkov, Hradčanské nám., Obora Hvězda).

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 4.12.2019 do 10.00 hod.

Zajištění celoročního provozu dětských hřišť na Petříně

19. 11. 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby poskytované v rámci ročního provozu a správy objektů 2 dětských hřišť v Seminářské zahradě a Zahradě Kinských na Petříně. Na každém z dětských hřišť je požadována přítomnost 1 pracovníka po celou otevírací dobu. Správa hřišť zahrnuje mimo jiné úklid, dozor nad herními prvky, drobné opravy a zahradnické práce, blíže uvedeno ve výzvě a jích přílohách.

Místem plnění veřejné zakázky je Seminářská zahrada na Petříně, Praha 1 a Zahrada Kinských – Komplex zahrad vrchu Petřína, Praha 5

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4.12.2019 do 10:00 hod.

Ochranné pomůcky

15. 11. 2019

Předmětem zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků specifikovaných ve 4 částech dle přiloženého položkového rozpočtu.

Místem dodání: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 27.11.2019 do 10:00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.12.2019 do 10.00 hod.

Oprava dvora areálu Lesy hl. m Prahy Práče

13. 11. 2019

Vyzva k podání nabídkyPředmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v adaptaci areálových zpevněných ploch a kanalizačních přípojek a obnově vodorovného dopravního značení.Blíže specifikováno ve výzvě a jejich přílohách.

Místem plnění veřejné zakázky je areál Lesy hl. m. Prahy Práče, parc.č. 695, 696/4 a 698/2 v k.ú, Praha-Záběhlice.

Prohlídka místa plnění bude organizována individuálně. V případě zájmu o prohlídku místa plnění kontaktujte ve věci sjednání termínu prohlídky pana Adama Chmelenského, email: chmelensky@lesy-praha.cz, tel.: 608 355 835.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 21.11.2019 do 10:00 hod.

Oprava rozvodů vody a kanalizace v objektu strážnice Jiviny

25. 10. 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v opravě rozvodů vody a kanalizace v objektu zadavatele v rozsahu výzvy a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Zadavatel bude konat prohlídku místa plnění, a to v termínu 30.10.2019.
Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 09:00 hod před budovou strážnice na adrese Unhošťská 914/58, 161 00 Praha 6 – Ruzyně.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6.11.2019 do 10:00 hod.

Stavební úpravy záchranné stanice – karanténa

21. 10. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodat objednateli stavbu “Stavební úpravy záchranné stanice v Jinonicích” a SO 02 – Plynovod stavby “Stavební úpravy strážnice v Jinonicích” dle schválené DSP. Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby záchranné stanice pro lesní zvěř (karantény) na pozemku parc.č. 1209/8 v obci Praha, k.ú. Jinonice a připojení stávajícího areálu objektu strážnice Jinonice na veřejný STL plynovod na pozemku parc.č. 1499/10 v obci Praha, k.ú. Jinonice.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení 1a+1b), v příloze č. 2 (výkaz výměr-položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace,stavební povolení) v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a v příloze č. 5 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek byla prodloužena a končí 11.11.2019 v 10.00 hodin

Realizace vrtaných studní – Bohnice, Hloubětín, Kunratice, Slivenec, Chuchle

10. 10. 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce spočívající v kompletní realizaci vrtaných studní, včetně manipulačnícíh šachet a vystrojení, napojení studní na IS, kolaudace funkčních studní jako zdroje vody, včetně projednání povolení realizací studní na dotčených úřadech a institucích, dle specifikací uvedených v přiložených hydrogeologických posudcích a projektech a v rozsahu výzvy a jejich příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je území hl. m. Prahy.
Jednotlivé vrty se budou realizovat na níže uvedených parcelách:
Hájovna Čimice (Bohnice) parc.č. 606/2, k.ú. Praha-Bohnice
Truhlárna Hloubětín parc.č.. 1365/11, k.ú. Praha-Hloubětín
Hájovna Kunratice parc.č. 835, k.ú. Praha-Kunratice
Kompostárna Slivenec parc.č. 1783/21, k.ú. Praha-Slivenec
Zookoutek Chuchle parc.č. 173/1, k.ú. Praha-Malá Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Zadavatel tímto oznamuje uveřejnění Vysvětlení či doplnění výzvy č.2 včetně přílohy.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 4.11.2019 do 10:00 hod.

Výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice

2. 10. 2019

Předmětem zakázky je provedení prací, které budou spočívat v realizaci výstavby bezpečnostního přelivu rybníka Lítožnice.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo a jejich příloh.

Místo plnění zakázky: Území hl. m. Prahy – k.ú. Dubeč, rybník Lítožnice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 11.10.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 15.10.2019 do 10:00 hod.

Zajištění ostrahy objektů

23. 9. 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou služby – ostraha objektu kompostárny Slivenec a objektů určených objednatelem.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem rámcové dohody o poskytování služby.

Místo plnění zakázky:
– kompostárna Slivenec, K Austisu, Praha 5
– území hl. m. Prahy.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 30.9.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 3.10.2019 do 10:00 hod.

Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami

2. 9. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých víceúčelových komunálních vozidel včetně příslušenství pohon 4×4, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část 1: Vozidlo nad 3,5 t s kloubovo-teleskopickou pracovní plošinou, třístranně sklopným valníkem, sněhovou radlicí, vodní cisternou pro komunální údržbu v lesích a kropícím ramenem
Část 2: Multifunkční vozidla s nástavbami pro komunální údržbu v lesích a parcích

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-688843755-479433570/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-688843755-479433570

Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-029996

Lhůta pro podání nabídek je do 21.10.2019, do 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Lesní ochranná nástavba na traktor zn. Case s dvoububnovým navijákem

29. 8. 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nové nepoužité lesnické ochranné nástavby na traktor zn. CASE IH MAXXUM 140 MCEP včetně dodávky 1 ks nového nepoužitého dvoububnového navijáku v rozsahu kupní smlouvy a v provedení a výbavě dle technické specifikace zadavatele uvedené v příloze výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je Hájovna v Šárce 40, Praha – Nebušice.
Místo může být změněno pouze po vzájemné písemné dohodě prodávajícího s kupujícím.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele jsou uvedeny ve Výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 9.9.2019 do 10:00 hod.

Dodávka univerzálního kolového nakladače

28. 8. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého univerzálního nakladače.
Místem plnění veřejné zakázky je Práčská 1885, Praha 10 – Záběhlice 106 00

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve Výzvě, v příloze č. 1 (technická specifikace), v příloze č. 2 (čestné prohlášení 2a+2b) v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.9.2019, 10.00 hod.

Dodávka portálového traktoru s příslušenstvím

23. 8. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého portálového traktoru s příslušenstvím.
Místem plnění veřejné zakázky je okrasná školka Ďáblice, K Zahradnictví 59, Praha 8.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a v příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2019, 10.00 hod.

Realizace štětovnicové stěny – rybník Lítožnice

22. 8. 2019

Předmětem zakázky je provedení prací, které budou spočívat v realizaci štětovnicové stěny rybníka Lítožnice.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo a jejich příloh, která je přílohou č.4 této výzvy.

Místo plnění zakázky
Území hl. m. Prahy – k.ú. Dubeč, rybník Lítožnice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 30.8.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je v souvislosti s uveřejněním Vysvětlení výzvy č.1 prodloužena do 2.9.2019 do 10:00 hod.

Oprava oplocení DUN Milíčov a DUN Jinonice

20. 8. 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce na opravu oplocení areálů DUN Milíčov a DUN Jinonice.

Stavební práce budou provedeny v těchto částech:
DUN Milíčov SO 01 – Nové oplocení
Demontáž stávajícího oplocení vč. betonových patek, nové oplocení v trase stávajícího. Plotový systém z pozinkované plastové oceli, plotové dílce svařované z pozinkované oceli, ve spodní části osazení betonových podhrabových desek, plotové dílce upevněny mezi plotové sloupky zabudované do betonových základů, přechod nad odtokem z DUN bude proveden jako stávající, tj. plot bude ukončen u betonového koryta. Nahrazení stávající vjezdové brány s upevněním k plotovým sloupkům zabudovaným do betonových základů. Branka bude uzamykatelná, kování se zámkem a s klikou.
DUN Jinonice -Nové oplocení
Oplocení bude vyměněno v celém rozsahu stávajícího a přesně kopíruje současnou trasu. Demontáž stávajícího oplocení včetně odstranění betonových patek a podezdívek. Oplocení bude provedeno z průmyslových svařovaných panelů (Zn+PVC), sloupky (Zn+PVC), betonové podhrabové desky z pohledového betonu budou S.H. usazeny pod stávající terén, betonové základové patky. V jiho-východním rohu areálu bude vyměněna stávající betonová podezdívka/opěrná zeď. Nová podezdívka bude provedena z tvárnic ztraceného bednění s rovnou plotovou hlavicí. Na vjezdu bude osazena nová vjezdová brána.
Předmět plnění je blíže definován rozsahem smlouvy o dílo, která je přílohou č.4 této výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je území hl. m. Prahy
DUN Milíčov, k.ú. Háje p.č. 576/53, p.č. 584/4
DUN Jinonice, k.ú. Jinonice – p.č. 1231/31, p.č. 1236/81

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 28.8.2019 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je na základě Vysvětlení výzvy č.1 prodloužena do 2.9.2019 do 10:00 hod.

Dodávka krmiv pro živočichy

7. 8. 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní zookoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy.

Veřejná zakázka je rozdělena na následující části:
Část 1: Speciální krmiva
Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy
Část 3: Červy
Část 4: Krmiva pro specifické živočišné druhy

Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Místem dodání jsou jednotlivé úseky organizace na území hlavního města Prahy. Jedná se především o úseky:
úsek 11: Hájovna v Šárce 40, 159 00 Nebušice
úsek 13: V lázních 8, 159 00 Praha – Velká Chuchle
úsek 16: K obecním hájovnám 275/1, 102 00 Praha – Hostivař
úsek 18: Čimický háj, 182 00 Praha
úsek 19: Zálužská 179, 198 00 Praha 14 – Hloubětín
úsek 29: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
úsek 56: Unhošťská 58, 161 00 Praha
úsek 41 – Okrasná školka Ďáblice: K zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
úsek 43 – Stromovka: Královská obora 11, 170 00 Praha
úsek 61 – Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy: Mezi Rolemi, 158 00 Praha
úsek 63 – Zookoutky: V lázních 8, 159 00 Praha – Velká Chuchle

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 19.8.2019 do 10:00 hod.

Lesní ochranná nástavba na traktor zn. Case s dvoububnovým navijákem

7. 8. 2019

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nové nepoužité lesnické ochranné nástavby na traktor zn. CASE IH MAXXUM 140 MCEP včetně dodávky 1 ks nového nepoužitého dvoububnového navijáku v rozsahu kupní smlouvy a v provedení a výbavě dle technické specifikace zadavatele uvedené v příloze výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky je Hájovna v Šárce 40, Praha – Nebušice.
Místo může být změněno pouze po vzájemné písemné dohodě prodávajícího s kupujícím.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 15.8.2019 do 10:00 hod.

Vytvoření biotopových tůní na Rokytce

7. 8. 2019

Rozhodnutí o výběruPředmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou zemní práce v rámci krajinářských úprav potoka Rokytky dle přiloženého výkazu výměr. Práce budou zahrnovat výstavbu biotopových tůní, vytvoření zemních valů, hrázek a průlehu, úpravu pláně a svahování přilehlého terénu, založení trávníku, zhotovení zimoviště, broukoviště a hmyzích hotelů. Součástí bude také geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace stavby “Krajinářské úpravy soutoku Rokytky a Říčanského potoka, část SO 05 Tůně” tvoří přílohu č. 3 této výzvy. Práce budou probíhat v koordinaci s archeology. Archeologické práce jsou zajištěny investorem. Je nutné počítat s možným pozastavením prací při archeologických nálezech.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha, rozhraní katastrálních území Běchovic a Kolodějí,
dotčené pozemky k.ú. Běchovice – 1453, 1451 a k.ú. Koloděje – 696/3.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je do 15.8.2019 do 11:00 hod.

Zahradnické potřeby pro Lesy hl. m. Prahy

26. 7. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka zahradnických potřeb – školkařského materiálu (rohože, dřevěné kůly, drátěné koše, textílie, fólie, juta, kontejnery, atd.). V ceně musí být zahrnuta i doprava na vybrané úseky zadavatele.

Místem dodání jsou úseky organizace (zadavatele) na území hl. města Prahy. Jedná se zejména o úseky:
Okrasná školka Ďáblice
K Zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
Stromovka
Královská obora 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (návrh smlouvy) a příloze č. 4 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.8.2019 do 10:00 hod.

Z důvodu předložení dodatečných informací je lhůta pro podání nabídek prodloužena do 12.8.2019 do 10:00 hod.

Dodávka kompaktního kloubového nakladače s otočí

25. 7. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka 1 ks nového, nepoužitého kompaktního kloubového nakladače s otočí.
Místem plnění je Zálužská 179, Praha 14-Hloubětín

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (technická specifikace) a v příloze č. 3 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 6.8.2019, 10.00 hod.
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 12.8.2019, 10.00 hod.

Přeložka kabelů podél koryta Rokytky, S – 142388

25. 7. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební, bourací, zemní a montážní práce na přeložce trasy stávajících OPTO a 22 kV kabelů vedených podél koryta Rokytky.
Místem plnění veřejné zakázky je Praha 9 – Kyje, ul. Hodějovská a Broumarská.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1a-b (čestná prohlášení), v příloze č. 2 (položkový rozpočet), v příloze č. 3 (projektová dokumentace),v příloze č. 4 (návrh smlouvy) a příloze č. 5 (krycí list).

Lhůta pro podání nabídek je do 13.8.2019 do 10:00 hod.

Stavební úpravy záchranné stanice-karanténa

24. 7. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební úpravy strážnice v Jinonicích.
Místem plnění zakázky je: Jinonice, Novoveská

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění jsou uvedeny ve výzvě, v příloze č. 1 (čestné prohlášení), v příloze č. 2 (výkaz výměr), v příloze č. 3 (projektová dokumentace) a v příloze č. 4 (návrh smlouvy).

Lhůta pro podání nabídek je do 5.8.2019, 10.30 hod.

Dodávka 5 ks vozidel typu Pick-Up

24. 7. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých vozidel typu pick-up, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.

Část 1: Osobní vozidlo typu Pick Up
Část 2: Užitková vozidla typu Pick Up

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/Dodavka 5 ks vozidel typu Pick Up

Lhůta pro podání nabídek je do 26.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 31.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Oznámení o výběru dodavatele část 1

Oznámení o výběru dodavatele část 2

Dodávka 2 ks nákladních vozidel

19. 7. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých nákladních vozidel včetně příslušenství, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.
Část 1: Odvozní souprava 6 x6 s návěsem a výměnou oplenovou nástavbou do návěsového sedla
Část 2: Nákladní vozidlo 8×8 sklápěcího s korbou

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele
https://nen.nipez.cz/Dodávka 2 ks nákladních vozidel
Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-017532

Lhůta pro podání nabídek je do 5.8.2019, 10.30 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami

17. 7. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení je dodávka nových nepoužitých víceúčelových komunálních vozidel včetně příslušenství pohon 4×4, v provedení a výbavě dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
Část 1: Vozidlo nad 3,5 t s kloubovo-teleskopickou pracovní plošinou, třístranně sklopným valníkem, sněhovou radlicí, vodní cisternou pro komunální údržbu v lesích a kropícím ramenem
Část 2: Multifunkční vozidla s nástavbami pro komunální údržbu v lesích a parcích

Dodavatel může předložit nabídku na jednu, nebo obě části veřejné zakázky. Na každou část veřejné zakázky musí předložit dodavatel samostatnou nabídku.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/Dodávka multifunkčních komunálních vozidel s nástavbami
Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-016766

Lhůta pro podání nabídek je do 5.8.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

16. 7. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka 3 ks shodných nákladních vozidel typu sklápěč. Vozidla musí být nová, nepoužitá a v provedení a výbavě dle specifikace zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci, jakož musí být poskytnuto i související plnění dle návrhu kupní smlouvy, který je přílohou zadávací dokumentace.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele

https://nen.nipez.cz/Dodávka nákladních vozidel – sklápěč

Lhůta pro podání nabídek je do 2.8.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN

Dodávka univerzálního kolového traktoru

3. 7. 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodávka univerzálního kolového traktoru.

Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.Veřejná zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/Dodávka universálního kolového traktoru

Lhůta pro podání nabídek je do 23.7.2019, 10.00 hod., elektronicky prostřednictvím NEN