Veřejné zakázky

Upozornění

Lesy hl. m. Prahy oznamují změnu profilu zadavatele.
Od 1.1.2021 je platným profilem zadavatele elektronický nástroj Tender arena. Veřejné zakázky organizace Lesy hl. m. Prahy, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon„), jsou od 1.1.2021 uveřejněny výhradně na profilu zadavatele:

https://tenderarena.cz/profily/lhmp

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona je výše uvedený zadavatel oprávněn uveřejnit na webu organizace Lesy hl. města Praha:

https://lhmp.cz/verejne-zakazky/

Provádění a zajištění elektrikářských prací pro Lesy hl. m. Prahy

17. 12. 2020

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v provádění elektrikářských prací včetně zajištění servisu stávajících elektrických rozvodů po objektech organizace. Součástí zakázky je i řešení poruch a havárií dle objednávek objednatele, v rozsahu rámcové dohody o provedení služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem

Předpokládaná hodnota: 1.500 000,- v Kč bez DPH

Tato hodnota je současně finančním limitem rámcové dohody.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 7.1.2021 do 10:00 hod.

Lhůta pro podání nabídek je s ohledem na vysvětlení výzvy č.1, viz níže, prodloužena do 11.1.2021 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.

Výzva k podání nabídky

Vysvětlení výzvy č.1

Zajištění veterinární péče

25. 11. 2020

Předmětem zakázky jsou  služby spočívající v zajištění veterinární péče. Jedná se o poskytování veterinární péče především zraněným volně žijícím živočichům (předpokládaný podíl zakázky 95 %), služebním psům (předpokládaný podíl zakázky 1 %), případně i hospodářským zvířatům (předpokládaný podíl zakázky 4 %). Rozdělení podle tříd je především savci (30 %) a ptáci (70%). Součástí veterinární péče bude i dle potřeby odběratele kontrola zdravotního stavu živočichů umístěných na jednotlivých pracovištích zadavatele. V případě nutnosti je nutno provést zákrok, konzultaci či návrh řešení kdykoliv během 24 hodin po celý rok. 

Předmět plnění je vymezen rámcovou dohodou o poskytování služby (dále jen “smlouva”).

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem

Předpokládaná hodnota:    1 950 000,- v Kč bez DPH

Tato hodnota je současně finančním limitem rámcové dohody. 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 3.12.2020 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.

Výzva k podání nabídky včetně příloh 

Rozhodnutí o výběru

Dodávky stavebního kameniva – Drcené kamenivo

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky drceného kameniva dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 20 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

příloha č. 2 -Smlouva – Drcené kamenivo

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Vysvětlení výzvy č.1 Drcené kamenivo

Nová Smlouva – Drcené kamenivo 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Drcené kamenivo

Dodávky stavebního kameniva – Rohovec

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky kamene rohovec, výrobku lomového kamene netříděného dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 50 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha č. 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Vysvětlení výzvy č.1 – Rohovec

Nová Smlouva – Rohovec 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Rohovec

Dodávky stavebního kameniva – Čedič

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky čediče pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 80 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do  22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha č. 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy- Čedič

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad stanovení nabídkové ceny

Příloha č. 5 – Krycí list

Vysvětlení Výzvy č. 1 – Čedič

Nová Smlouva – Čedič 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Čedič

Dodávka krmiv pro živočichy

19. 8. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní zookoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy.

Rámcová dohoda bude uzavřena se 4 dodavateli.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 950 000 Kč bez DPH

Veřejná zakázka je rozdělena na části:

Část 1: Speciální krmiva

• Předpokládaná hodnota 1.části: 850 000 Kč bez DPH

Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy

• Předpokládaná hodnota 2.části: 200 000 Kč bez DPH

Část 3: Červi

• Předpokládaná hodnota 3.části: 550 000 Kč bez DPH

Část 4: Krmiva pro specifické živočišné druhy

• Předpokládaná hodnota 4.části: 350 000 Kč bez DPH

POZOR!
Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo i na více částí veřejné zakázky.
Na každou část veřejné zakázky musí však dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27.8.2020 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.

Odstranění graffiti – mobiliář a technické vybavení v parcích celopražského významu

1. 7. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v odstranění graffiti z parkového mobiliáře a technického vybavení parků z různých materiálů (dřevo, kov, plast, beton, asfalt, zdivo, kámen, sklo), ošetření jejich povrchů antigraffiti nátěrem a obnově zašlých nátěrů v parcích celopražského významu.
Předmět plnění je vymezen rámcovou dohodou o poskytování služby (dále jen “smlouva”). Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Místo plnění: Celopražsky významné parky – Stromovka, Letná, Petřín, Vítkov a obora Hvězda.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10.7.2020 do 10:00 hod.

Dodání dřevěných kůlů pro výsadby dřevin

25. 5. 2020

Předmětem veřejné zakázky je dodání dřevěných kůlů pro výsadby dřevin.
Specifikace kůlů – frézovaná kulatina, tlakově impregnovaná, jeden konec se špicí – druhý s fazetou, u půlených kůlů/příček – oba konce zaříznuté (začištěné), v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Místo plnění:
Úseky organizace Lesy hl. m. Prahy na území hlavního města Prahy.
● Okrasná školka Ďáblice, K Zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
● Stromovka, Královská obora 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 2.6.2020 do 10:00 hod.

Práce pro Stromovku – vyžínání křovinořezy a pletí

7. 4. 2020

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném vyžínání ploch křovinořezy a pletí záhonů trvalek a růží dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové dohody o poskytování služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha – Královská obora Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.4.2020 do 10:00 hod
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 21.4.2020 do 10:00 hod.

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – nebezpečný odpad

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – Odpady nevhodné k recyklaci a jinému využití

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – komunální odpad

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp