Veřejné zakázky

Upozornění

Veřejné zakázky organizace Lesy hl. města Praha, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákona„), jsou uveřejněny na profilu zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona jsou uveřejněny na webu organizace Lesy hl. města Praha:

https://lhmp.cz/verejne-zakazky/

Zajištění veterinární péče

25. 11. 2020

Předmětem zakázky jsou  služby spočívající v zajištění veterinární péče. Jedná se o poskytování veterinární péče především zraněným volně žijícím živočichům (předpokládaný podíl zakázky 95 %), služebním psům (předpokládaný podíl zakázky 1 %), případně i hospodářským zvířatům (předpokládaný podíl zakázky 4 %). Rozdělení podle tříd je především savci (30 %) a ptáci (70%). Součástí veterinární péče bude i dle potřeby odběratele kontrola zdravotního stavu živočichů umístěných na jednotlivých pracovištích zadavatele. V případě nutnosti je nutno provést zákrok, konzultaci či návrh řešení kdykoliv během 24 hodin po celý rok. 

Předmět plnění je vymezen rámcovou dohodou o poskytování služby (dále jen “smlouva”).

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem

Předpokládaná hodnota:    1 950 000,- v Kč bez DPH

Tato hodnota je současně finančním limitem rámcové dohody. 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 3.12.2020 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.

Výzva k podání nabídky včetně příloh

Dodávky stavebního kameniva – Drcené kamenivo

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky drceného kameniva dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 20 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

příloha č. 2 -Smlouva – Drcené kamenivo

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Vysvětlení výzvy č.1 Drcené kamenivo

Nová Smlouva – Drcené kamenivo 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Drcené kamenivo

Dodávky stavebního kameniva – Rohovec

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky kamene rohovec, výrobku lomového kamene netříděného dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 50 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha č. 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Vysvětlení výzvy č.1 – Rohovec

Nová Smlouva – Rohovec 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Rohovec

Dodávky stavebního kameniva – Čedič

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky čediče pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 80 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do  22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha č. 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy- Čedič

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad stanovení nabídkové ceny

Příloha č. 5 – Krycí list

Vysvětlení Výzvy č. 1 – Čedič

Nová Smlouva – Čedič 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Čedič

Dodávka krmiv pro živočichy

19. 8. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní zookoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy.

Rámcová dohoda bude uzavřena se 4 dodavateli.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 950 000 Kč bez DPH

Veřejná zakázka je rozdělena na části:

Část 1: Speciální krmiva

• Předpokládaná hodnota 1.části: 850 000 Kč bez DPH

Část 2: Krmiva pro psy a ostatní živočichy

• Předpokládaná hodnota 2.části: 200 000 Kč bez DPH

Část 3: Červi

• Předpokládaná hodnota 3.části: 550 000 Kč bez DPH

Část 4: Krmiva pro specifické živočišné druhy

• Předpokládaná hodnota 4.části: 350 000 Kč bez DPH

POZOR!
Dodavatelé mohou předložit nabídku na jednu nebo i na více částí veřejné zakázky.
Na každou část veřejné zakázky musí však dodavatel předložit samostatnou nabídku.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27.8.2020 do 10:00 hod.

Blíže je předmět plnění vymezen výzvou k podání nabídky a jejími přílohami.

Odstranění graffiti – mobiliář a technické vybavení v parcích celopražského významu

1. 7. 2020

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v odstranění graffiti z parkového mobiliáře a technického vybavení parků z různých materiálů (dřevo, kov, plast, beton, asfalt, zdivo, kámen, sklo), ošetření jejich povrchů antigraffiti nátěrem a obnově zašlých nátěrů v parcích celopražského významu.
Předmět plnění je vymezen rámcovou dohodou o poskytování služby (dále jen “smlouva”). Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Místo plnění: Celopražsky významné parky – Stromovka, Letná, Petřín, Vítkov a obora Hvězda.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10.7.2020 do 10:00 hod.

Dodání dřevěných kůlů pro výsadby dřevin

25. 5. 2020

Předmětem veřejné zakázky je dodání dřevěných kůlů pro výsadby dřevin.
Specifikace kůlů – frézovaná kulatina, tlakově impregnovaná, jeden konec se špicí – druhý s fazetou, u půlených kůlů/příček – oba konce zaříznuté (začištěné), v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.
Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Místo plnění:
Úseky organizace Lesy hl. m. Prahy na území hlavního města Prahy.
● Okrasná školka Ďáblice, K Zahradnictví 59, 182 00 Praha 8 – Ďáblice
● Stromovka, Královská obora 11, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 2.6.2020 do 10:00 hod.

Práce pro Stromovku – vyžínání křovinořezy a pletí

7. 4. 2020

Předmětem zakázky jsou služby spočívající v průběžném vyžínání ploch křovinořezy a pletí záhonů trvalek a růží dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové dohody o poskytování služby (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místem plnění veřejné zakázky je Praha – Královská obora Stromovka.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17.4.2020 do 10:00 hod
Lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 21.4.2020 do 10:00 hod.

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – nebezpečný odpad

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – Odpady nevhodné k recyklaci a jinému využití

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp

Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy – komunální odpad

4. 2. 2020

Zadavatel tímto dává na vědomí, že výše uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Nakládání s odpady pro Lesy hl. m. Prahy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona.

Nabídky musí účastníci doručit výhradně v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje NEN https://nen.nipez.cz/profil/lhmp v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace je uveřejněna neomezeným dálkovým přístupem na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/lhmp