Dodávky stavebního kameniva – Čedič

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky čediče pro dlažby, obklady a zděné konstrukce vodních staveb dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 80 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do  22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha č. 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy- Čedič

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad stanovení nabídkové ceny

Příloha č. 5 – Krycí list

Vysvětlení Výzvy č. 1 – Čedič

Nová Smlouva – Čedič 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Čedič