Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Podávání žádostí o poskytnutí informace o příspěvkové organizaci Lesy hl. .m. Prahy a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Zřizovatel: hlavní město Praha
Důvod zřízení: Lesy hl. m. Prahy je příspěvková organizace zřízená za účelem správy a údržby lesního majetku, včetně posuzování zdravotního stavu porostů na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy; za účelem správy a údržby drobných vodních toků a vodních děl; za účelem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty; za účelem výroby rostlinného materiálu, správy a údržby parků celopražského významu, údržby památných stromů; za účelem provozování zařízení hl. m. Prahy k zajištění dalšího nakládání, zpracování a využití biologicky rozložitelného odpadu; a za účelem výroby a údržby mobiliáře v lesích a parcích.
Podrobné vymezení účelu a předměty činnosti organizace jsou uvedeny ve Zřizovací listině. (odkaz)

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Organizace se člení na tři útvary a čtyři odborná střediska. Podrobné rozdělení včetně kontaktů na jednotlivé pracovníky (odkaz).

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Název: Lesy hl. m. Prahy (dále v textu LHMP)
Sídlo: Práčská 1885, Praha 10, 106 00
IČO: 45247650
Datová schránka ID: 4n8xbv7

PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, může podat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Písemná žádost se podává dopisem na shora uvedenou adresu, případně osobním předáním na podatelně během provozní doby.
Elektronická žádost se podává prostřednictvím datové schránky.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Žádost je podána dnem, kdy ji shora uvedená organizace obdržela.

Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

  • označení Lesy hl. m. Prahy jako subjektu, kterému je žádost určena,
  • že se jedná o žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění,
  • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby, která o informace žádá,
  • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby, která o informace žádá.

 
Pokud je zjištěn nedostatek údajů o žadateli podle shora uvedeného odstavce k vyřízení žádosti, vyzve LHMP žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení, LHMP žádost odloží.
Proti rozhodnutí LHMP o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to písemně na výše uvedenou adresu, nebo prostřednictvím datové schránky. Rozhodnutí je doručeno dnem převzetí stejnopisu, nejpozději ale desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději ale desátý den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.

PRÁVNÍ PŘEDPISY
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
V roce 2021 byly LHMP doručeny 2 žádosti o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

POSKYTNUTÉ VÝHRADNÍ LICENCE
Podle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty žádné výhradní licence.

SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací organizací Lesy hl. m. Prahy (odkaz)
Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací organizace LHMP je vytvořen v souladu se sazebníkem úhrad za poskytování informací hl. m. Prahou, schváleným usnesením Rady HMP č. 2455 ze dne 4. 10. 2021.
(odkaz).

—————————————————————————————————————
Související příspěvky (dotazy a odpovědi)
Odkazem jsou uvedeny konkrétní dotazy a naše odpovědi
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19. 5. 2023 – Jan Hrbáček
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 24. 3. 2023 – zapsaný spolek Spolek Hájovna
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 14. 2. 2023 – p. Capoušek
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7. 12. 2022 – firma POJJET s. r. o.
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18. 8. 2022 – p. Mašek
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 13. 10. 2021 – p. Bystroň
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 30. 9. 2021 – p. Arnošt