Dodávky stavebního kameniva – Drcené kamenivo

8. 10. 2020

Předmět a popis zakázky:

Předmětem zakázky jsou dodávky drceného kameniva dle požadavků zadavatele, v rozsahu rámcové kupní dohody (dále jen “smlouva”) a jejích příloh.

Místo plnění:

Provozovna dodavatele vzdálená od hranice hl. m. Prahy do 20 km. Dopravu kameniva si bude objednatel zajišťovat na vlastní náklady.

Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem.

Podrobná specifikace a požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky a jejich přílohách.

Lhůta pro podání nabídek končí 16.10.2020 v 10.00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek prodloužena do 22.10.2020 v 10.00 hodin.


Výzva

Příloha 1a – Čestné prohlášení k prokázání způsobilosti

Příloha č. 1b – Čestné prohlášení technická kvalifikace

příloha č. 2 -Smlouva – Drcené kamenivo

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet – Ceník

Příloha č. 4 – Modelový příklad

Příloha č. 5 – Krycí list nabídky

Vysvětlení výzvy č.1 Drcené kamenivo

Nová Smlouva – Drcené kamenivo 12.10.2020

Rozhodnutí o výběru – Drcené kamenivo