Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v hl. m. Praze

Co je to EVVO

EVVO neboli Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta by měla vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách.

§ 16 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

Úkolem EVVO je předat nám co nejvíce znalostí o životním prostředí, naučit nás chovat se k přírodě šetrně a ohleduplně a přesvědčit nás, že je dobré se o životní prostředí zajímat a zlepšovat ho. EVVO je preventivním nástrojem ochrany životního prostředí a cílí na nás všechny bez ohledu na věk nebo vzdělání.
EVVO zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy a školská zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů.
Metodický základ a rozvoj EVVO v Praze je dán Krajskou koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty hlavního města Prahy (KK EVVO), která platí vždy po dobu 10 let. Od roku 2016 je v platnosti nová krajská koncepce pro roky 2016–2025, kterou Rada hl. m. Prahy schválila na konci ledna 2016.
Na krajskou koncepci EVVO navazují jednotlivé akční plány EVVO, které konkrétněji rozebírají úkoly EVVO a jsou zpracovávány pro jednotlivé roky, případně delší období. Současný akční plán je stanoven pro roky 2016-2017.
EVVO v hlavním městě Praze vychází ze Státního programu EVVO v ČR a z jeho koncepčních dokumentů.