Délka toku 13,5 km
Plocha povodí 36,8 km2
Hydrologické pořadí toku 1-12-01-008
Přítoky Prokopský, Jinonický (přítok Prokopského), Jinočanský, Klukovický, Mirešický, Holyňský a Ořešský potok
Správce toku Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy
Údržba toku ve správě MZO MHMP Lesy hl. m. Prahy

Zátopová území: povodí Dalejského potoka
Průtoky: n-leté a m-denní průtoky povodí
Kvalita vody: rozbor, tabulky, hodnocení 2001 – 2009
Historie: Proměna Dalejského potoka v čase

 

Dalejský potok pramení v jižní části obce Chrášťany, tedy za hranicemi hlavního města Prahy. Na území hl. města Prahy vtéká za retenční nádrží Třebonice.

Celý tok od pramene teče východním směrem, protéká městskými částmi Třebonice a Řeporyje a poté vtéká do Prokopského údolí, v němž protéká přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí.

Dalejský potok je spolu s přilehlým povodím od Hlubočep až po Řeporyje v celkové délce asi 5,5 km chráněnou přírodní rezervací (Prokopské údolí), a to jak z hlediska přírodně biologického, tak z hlediska geologického. Do Vltavy se potok vlévá v Praze v oblasti Zlíchova. 

Mezi významné přítoky Dalejského potoka patří Prokopský, Klukovický a Ořešský potok.

Mimo hranice Prahy spadají do povodí potoka obce Ořech, Zbuzany a Jinočany. Z městských částí jsou součástí povodí Holyně, Jinonice, Stodůlky, hranice povodí se dotýkají Slivence a Barrandova. Na přítocích Dalejského potoka, především na potoce Prokopském a Jinonickém, leží velká sídliště vybudovaná v osmdesátých letech. Konkrétně jde o Jinonice, Stodůlky, sídliště Malá a Velká Ohrada, Nové Butovice a Lužiny.

V povodí je vybudováno několik retenčních nádrží, které slouží k zachycení velkých vod a k transformaci a zploštění povodňových průtoků. Jsou to především nádrže na Prokopském potoce N1 Stodůlky, nádrž Nepomucký a nádrž Asuán. Na Dalejském potoce je to retenční nádrž Třebonice, která je určena převážně k zachycení dešťových vod z dálničního okruhu. Na Ořešském potoce je v provozu retenční nádrž Ořech.

Povodím prochází několik důležitých komunikací, které tvoří expresní silniční obchvat Prahy. V posledních letech se v povodí prudce rozvíjí průmyslová výstavba, vznikají průmyslové areály a komerční zóny. Tím dochází ke zpevnění ploch v těchto areálech a zrychlení odtoku vody z povodí.

Na začátku roku 2001 bylo koryto Dalejského potoka ve spodní části při výstavbě Hlubočep upraveno a opevněno kamenným opevněním. V roce 2004 a 2005 proběhla revitalizace této části toku.

Podrobný popis Dalejského potoka

 

Údržba a správa toku

Součástí údržby je čištění koryta, prořezávání břehových porostů, sečení trávy podél břehů a odklízení černých skládek. Součástí péče je také řez vrb podél potoka, který je prováděn „na hlavu“. Tento styl řezu respektuje historický vývoj potoka a jeho okolí.

2005/2004 – Revitalizace Dalejského potoka

V červenci 2005 byla dokončena revitalizace Dalejského potoka v Hlubočepech, která byla zahájena v květnu 2005.

Revitalizace koryt potoků ve městě je velmi specifickou a náročnou záležitostí, a to zejména v případech, kdy je potok vtěsnán mezi zástavbu s téměř kolmými nábřežními zdmi z betonu (v lepším případě z kamene) a betonovým či kamenným dnem. Takový potok pak v podstatě slouží pouze k rychlému odvedení vody a nečistot a můžeme ho spíše nazvat stokou. Tak tomu bylo právě v případě Dalejského potoka.

Koryto potoka bylo zdevastované, plné sedimentu a náletových dřevin, čímž se značně snížila jeho kapacita. Původní dlažba byla zcela zničená a nábřežní zdi, které lemují celé koryto, byly podemlety, místy dokonce zcela chyběly.

Oprava koryta byla řešena jako technická revitalizace s maximálním využitím přírodních prvků. Kamenné koryto bylo rozčleněno několika stupni s vývarem, což umožňuje střídání hlubších (klidnějších) a mělčích (rychlejších) úseků. Dále byly mimo proudnici vytvořeny zářezy pro umístění vlhkomilné vegetace, zejména rákosu a kosatců. Členité dno a vybudované mokřadní ostrůvky jsou velmi důležité pro rozvoj života ve vodě a celkovou rozmanitost vodních živočichů i rostlin. Kamenné nábřežní zdi byly opraveny a opatřeny kamennou stabilizační patkou. Část zdi v přírodní památce Pod školou byla zrušena a břehy se zpevnily pouze kokosovými válci se zapěstovanou vegetací. Tam, kde v těsné blízkosti zdí rostly vzrostlé olše, byly kamenné zdi přerušeny a nahrazeny pružnou dřevěnou palisádou. Toto opatření umožňuje ponechat v těsné blízkosti vodního toku vzrostlé dřeviny a zároveň se vyvarovat neustálému porušování pevných opevnění.

Fotografie potoka po revitalizaci, v průběhu revitalizace a před opravou si můžete prohlédnout ve fotogalerii na této stránce.

2003 – Oprava koryta Dalejského potoka
2002 – Sanace lapače na Dalejském potoce

 

Rekreace

Dalejský potok protéká přírodním parkem Prokopské a Dalejské údolí. Území je velmi zajímavé svou geologickou historií, známá jsou místní chráněná naleziště trilobitů, hlavonožců, ramenonožců a mlžů. Přes značné zásahy člověka je údolí relativně nenarušené, především díky nepřístupnosti zdejších skal a strží. Na těchto lokalitách se tak až do dnešní doby dochovaly původní lesy i zbytky stepí a skalní květeny.

Odedávna pokrývala Prokopské údolí mozaika lesů i otevřených ploch rázu krasových stepí. Lesní porosty se zde nemohly plně rozvinout vzhledem k dávnému pravěkému osídlení spojenému s pastvou i zemědělstvím.

Údolí Dalejského potoka představuje oblíbený cíl vycházek mnoha Pražanů, a to nejen podél Dalejského potka, ale i po naučných stezkách, které udolím prochází.

Územím prochází žlutá turistická trasa, která začíná v Hlubočepech a vede až do Radlic.

Naučná stezka “Údolím Dalejského potoka”
Stezka je zaměřená především na přírodovědné zajímavosti Dalejského údolí. Trasa začíná na náměstí v Řeporyjích u výstupní autobusové zastávky a vede Dalejským údolím kolem železniční zastávky Holyň (zde je odbočka k NPP Nový mlýn) až k nádraží Hlubočepy. Stezka má 16 zastávek a je dlouhá 5 km.

Naučná stezka “Prokopské údolí – Butovickým hradištěm”
Stezka obnovená v roce 2005 návštěvníky seznamuje s jedinečnou geologickou lokalitou Prokopské údolí, její geologickou minulostí, faunou a flórou. Naučná stezka má 6 zastávek a je dlouhá 3 km. Stezka začíná ve Starých Butovicích na konci ulice Pod Vavřincem a navazuje na stezku údolím Dalejského potoka.

Údolím Dalejského potoka prochází cyklotrasa ŘE – HL, na které leží stanice metra Hůrka a Stodůlky.