Posts Tagged ‘Chvalský rybník’

Revitalizace Chvalského rybníka

Nejvýznamnější zakázky 2013

Rybník leží v katastru Horní Počernice. Jedná se o návesní rybník protékaný pravostranným přítokem potoka Chvalka. Rybník představuje krajinotvorný prvek a byl určen k malé retenci dešťových vod a chovu ryb. Vlivem dlouhotrvající neúdržby se však většina objektů rybníka nacházela v havarijním stavu. Revitalizace započala na podzim 2012.

Read the rest of this entry »

Nejvýznamnější realizované zakázky v roce 2013

Středisko vodní toky Lesů hl. m. Prahy každoročně provádí údržbové práce na pražských vodních tocích a vodohospodářských zařízeních, sleduje kvalitu vod i bezpečnost vodohospodářských zařízení a v roce 2013 spravovalo 91 vodních děl a 36 technických nádrží. Kromě zajišťování havarijních služeb při likvidaci ekologických havárií nebo povodňových událostí pravidelně provádí také opravy a revitalizace vodních toků a nádrží, které zlepšují jejich bezpečnost a zvyšují jejich ekologickou hodnotu.

Proto bychom vás zde rádi seznámili s nejdůležitějšími zakázkami, které jsme realizovali v uplynulém roce.

Read the rest of this entry »