Délka toku 1,65 km
Plocha povodí 1,5 km2
Správce toku Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy
Údržba toku ve správě MZO MHMP Lesy hl. m. Prahy

Zátopová území: Povodí Lipeneckého potoka
Průtoky: N-leté průtoky Lipeneckého potoka

 

Lipenecký potok pramení v jižní části Lipenců. Celý jeho tok se nachází v městské části Praha 5, katastr Lipence. Lipenecký potok nemá žádné významnější přítoky a svoji pouť končí v Lipencích soutokem s Lipanským potokem. Na toku je situován uměle vybudovaný rybníček, a to v chatové oblasti Lipenců. Dále po toku byla postavena nádrž Lipany.

Celý tok Lipeneckého potoka lze rozdělit na dvě charakteristické části. V horní části jeho cesty protéká lesním prostředím v přirozeném korytě. Následně vstupuje do zastavěné oblasti a zde získává Lipenecký potok charakter uměle upravovaného toku. Koryto je na několika místech dlážděné či jinak zpevněné. Několikrát je koryto potoka zatrubněno. Jedná se především o propustky pod komunikacemi. Před soutokem s Lipanským potokem se koryto potoka opět stává přírodním.

Pravostranný přítok Lipeneckého potoka protéká zalesněnou oblastí. V místech, kde potok protéká přes dva soukromé pozemky byly vybudovány dvě malé umělé okrasné vodní nádrže.

Soutok Lipeneckého potoka s levostranným přítokem (Lipanský potok) je v nezpevněném korytu, které je v bezdeštném období téměř suché. Koryto je zarostlé přírodním porostem.

 

Údržba a správa toku

Správcem Lipeneckého potoka je Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP a údržbu zde provádí organizace Lesy hl. m. Prahy. Správa vodního toku je závislá na charakteru koryta a prostředí potoka. Zatímco v horní přírodní části je prioritou ochrana, zachování a vylepšení přírodního charakteru potoka, v zastavěné části jde spíše o zajištění dostatečné průtočnosti a kapacity. Z tohoto důvodu bude vybudována retenční nádrž v blízkosti ulice Čs. červeného kříže a výhledově se uvažuje o retenci i v horním povodí Lipeneckého potoka.