Voda ve všech svých podobách, ať už se jedná o rybníky, fontány nebo Malou říčku, je pro Stromovku velmi typická. Udržované vodní plochy jsou navíc velkým lákadlem pro všechny návštěvníky tohoto krásného parku, a to zejména v letních měsících.

Z toho důvodu se Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP rozhodl přistoupit k rozsáhlé opravě všech rybníků v Královské oboře a k vybudování několika nových vodních ploch. Veškeré stavební práce bude provádět městská organizace Lesy hl. m. Prahy, která Stromovku, jeden z nejnavštěvovanějších pražských parků, také spravuje.

stromovka_rybniky2

Projekt revitalizace rybníků nejen zatraktivní prostředí parku, ale zároveň i naváže na velmi zajímavou historii rybníků ve Stromovce.

První zmínky o rybnících ve Stromovce pochází z roku 1548, kdy zde Ferdinand I. založil rybník, do kterého byla voda hnána zdviží (jezem) na břehu Vltavy. Císař Rudolf II., za jehož vlády dochází k nejvýznamnějšímu rozkvětu Stromovky, však nebyl s tímto rybníkem spokojen. A proto na jaře 1582 začali kopáči s hloubením nového velkého rybníka o rozloze 70 strychů neboli 20 hektarů.

Nový rybník byl dokončen až v roce 1591. Jeho hráz je ještě dnes patrná v podobě valu táhnoucího se od Výstaviště až k bývalé Šlechtově restauraci. Pro tak velkolepé dílo bylo zapotřebí zajistit dostatečné množství vody, a tak se Rudolf II. uchýlil k náročnému technickému řešení – vést vodu do Stromovky tunelem pod Letnou, tzv. Rudolfovou štolou. Stavba štoly trvala 11 let. V roce 1689 byl ještě uprostřed rybníka vytvořen malý ostrůvek, na kterém byla o dva roky později zbudována besídka s mostkem. Ostrůvek kruhového tvaru je stále patrný v podobě nízkého pahrbku osázeného duby.

V roce 1804 byla obora na popud purkrabího hraběte Chotka předána pražským stavům a stal se z ní veřejný park. Na obnovu tehdy již vypuštěného velkého Rudolfova rybníka však pražští stavové vůbec nepomysleli. Královská obora byla zvelebena ve stylu anglického parku, na dně rybníka vzniklo rozárium a na louce pod letohrádkem byla vystavěna kamenná fontána. Koncem 19. století bylo již celé dno původního rybníka proměněno v park. A protože anglický park bez vodní hladiny není myslitelný, nechali v roce 1882 pražští stavové zbudovat nové menší rybníky, které přetrvaly dodnes.

Současný stav rybníků ve Stromovce je žalostný. Původní opevnění břehů zcela chybí a břehy rybníků se stále více podemílají vlivem eroze. Vypouštěcí zařízení nefungují a mostky přes rybníky jsou poškozené. Cílem revitalizace je proto celková obnova rybníků a jejich uvedení do řádného technického i estetického stavu.

V první fázi dojde k odbahnění rybníků. Poté se zbuduje nové opevnění břehů pomocí kombinace kamenné dlažby nebo tarasu a přírodního vegetačního opevnění. Vegetační opevnění (kokosové rohože osázené kvetoucí mokřadní vegetací) se použije pouze v nejméně namáhaných částech břehů.

poškozené břehy jednoho z rybníků

Rybníky dostanou nová stavidla a mostky a strouhy budou opraveny a obloženy kamenem. V rámci oprav se rozšíří i nátok do rybníků, včetně vodní kaskády.

V další etapě přibudou ke stávajícím rybníkům nové vodní plochy, které se vybudují v nejvíce podmáčených částech dna bývalého Rudolfova rybníka.

Nové rybníky budou respektovat stávající vzrostlé stromy a jejich břehy se rovněž opevní kamennou dlažbou nebo vegetačním opevněním. Součástí nových rybníků se stanou i různé vodní prvky a prám přes rybník.

Práce budou zahájeny v říjnu 2014 a ukončeny v prosinci 2016.

Dovolujeme si požádat všechny návštěvníky parku, aby omluvili omezení, která jsou při prováděných opravách nezbytná.

Na rekonstrukci a rozšíření vodních ploch naváže celková revitalizace parkové části, včetně dosadeb, obnovy cest a vybavenosti. Obnova rybníků je jedním z prvních kroků k celkové revitalizaci a oživení Královské obory.