Nejvýznamnější zakázky 2013

Revitalizace Hořejšího rybníka probíhala od března 2012 do dubna 2013. Opravu vyžadovala hráz, původní nátok do náhonu i vypouštěcí zařízení. V průběhu revitalizace prošlo úpravou také samotné koryto Rokytky, která rybník napájí.

Hořejší rybník leží v katastru Hrdlořez. Jedná se o boční rybník. Voda z rybníka odtéká přes objekt stavidla nebo při normální hladině do bývalého náhonu na Kejřův mlýn.

Oprava hráze
Návodní líc hráze byl opevněný betonovými šestibokými tvárnicemi. Opevnění vykazovalo značné množství poruch. V rámci revitalizace bylo toto opevnění nahrazeno kamennou rovnaninou.

Oprava nátoku do náhonu
Původní železobetonový objekt byl zasanován a opatřen kamenným obkladem.

Oprava vypouštěcího zařízení
V krabicové konstrukci otevřeného požeráku byly značně degradované hradicí drážky dlužové stěny. Ty byly vybourány a nahrazeny novými, následně se přistoupilo k celkové sanaci vnitřních betonových povrchů.

Úprava koryta Rokytky
V rámci rekonstrukce nádrže byla provedena náhrada dosluhujících příčných stavebních prvků v korytě (stupeň nátoku na Hořejší rybník a Jarmářův jez) balvanitými skluzy.

 

Fakta o projektu
Typ nádrže boční
Účel nádrže krajinotvorný, rybochovný
Plocha hladiny 40 570 m2
Objem nádrže 65 000 m3
Vodní tok Rokytka
Vlastník Hlavní město Praha
Správa Lesy hl. m. Prahy
Investor Hlavní město Praha, Odbor rozvoje veřejného prostoru – MHMP
Zástupce investora Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy
Zástupce dodavatele Ing. Ondřej Palička
Projektant Ing. Cyril Mikyška AŽP
Realizace březen 2012 – duben 2013