Pražský kompost


Pražský kompost: Certifikované hnojivo pro vaši zahradu

Po roce provozu kompostárny naše organizace zažádala Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský o registraci vzniklého produktu podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech. Na základě podrobných zkoušek a chemických rozborů bylo vydáno rozhodnutí o registraci Pražského kompostu jako organického hnojiva. Znamená to, že splňuje veškeré limity chemických a fyzikálních vlastností a nyní se již může využívat pro zlepšování kvality půdy jak na zahrádkách, tak při údržbě a výsadbách městské zeleně.

Pražský kompost

Výdej kompostu

Pražský kompost vydáváme bezplatně všem Pražanům, kteří v předchozím roce uložili bioodpad do kompostárny ke zpracování. Za každých 5 kilogramů uloženého materiálu si zájemce může vyzvednout 1 kilogram hotového hnojiva.

Pro hotový kompost si mohou obyvatelé hlavního města přijet s vlastními nádobami vždy od pondělí do pátku během otevírací doby kompostárny.

Prodej kompostu

Kompost je možné také zakoupit vždy od pondělí do pátku během otevírací doby kompostárny, a to za cenu 1 Kč (bez DPH) za 1 kilogram kompostu. Prodej je pouze do vlastních nádob.

Výdejní doba kompostu

Letní čas

Pondělí – pátek 8:30 – 18:00
Sobota kompost nevydáváme
Neděle zavřeno

Zimní čas

Pondělí – pátek 8:30 – 17:00
Sobota kompost nevydáváme
Neděle zavřeno

Další informace o Pražském kompostu

Výrobce: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČ: 45247650

Číslo rozhodnutí o registraci: 4743

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost Hodnota
Vlhkost v % max. 65,0
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 25,0
Celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v % min. 0,6
Hodnota pH 7,5 až 9,5
Poměr C:N max. 30
Nerozložitelné přímesi v % max. 2,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600.

Pražský kompost je organické hnojivo vyrobené řízeným kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické složky. Obsahuje postupně se uvolňující rostlinné živiny. Organické látky obsažené ve hnojivu zvyšují obsah humusu v půdě, poskytují energii a živiny i půdním mikroorganismům a zlepšují strukturu, biologické a fyzikálně-chemické vlastnosti půd. Kromě hlavních živin (N, P, K, Ca, Mg) obsahuje také stopové prvky jako přirozenou součást vstupních surovin.

Rozsah a způsob použití: Pražský kompost se používá na hnojení orné půdy, luk, zeleniny, ovoce, květin a dřevin. Hnojivo se aplikuje rozmetadly hnojiv nebo na menších plochách ručním rozhozem. Po aplikaci na půdu bez porostu se neprodleně následně zapraví. Hnojivo je také možné smíchat se zeminou a potom směs aplikovat.

Doporučené dávkování: Při hnojení orné půdy se používá dávka do 30 t na hektar jednou za tři roky. Dávka se určí podle následné plodiny, obsahu živin v půdě a nároků pěstované plodiny. Na ornou půdu se aplikuje zpravidla na podzim. Na travní porosty se použije při přísevu ročně do 10 t na hektar, při jejich obnově do 30 t na hektar. Neaplikuje se na zmrzlé, zasněžené a podmáčené pozemky. Méně vhodné pro kyselomilné rostliny.

  • Dřeviny: 3 až 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy.
  • Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy.
  • Zelenina, ovoce: do 3 kg na 1 m2 jednou za tři roky podle druhu a nárokůpěstovaných plodin.

Příprava substrátu: 30 % kompostu se smíchá se 70 % zeminy. Substrát je možné použít pro rekultivaci a terénní úpravy.

Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné rukavice, nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:

  • Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody. Při závažném postižení vyhledejte lékaře.
  • Při zasažení pokožky opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem.
  • Při požití vypít bezprostředně 0,5 l vlažné vody, vyhledat lékařskou pomoc.

Podmínky skladování: Volně ložený výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Výrobek skladujte odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Způsob dodávání: volně ložený

Doba použitelnosti: 3 roky při dodržení podmínek skladování