Pražské lesy

Všechny lesy na území hl. m. Prahy se řadí do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí (§ 8, odst. 2 písm. c zákona č. 289/1995 Sb., o lesích). V rámci tvorby územního plánu v Praze představují lesy jednu z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně.

Pražské městské lesy se rozkládají zejména na obvodu hlavního města, z centra byly téměř vytlačeny. Tvoří je několik menších komplexů a mnoho drobných lesíků roztroušených mezi městskou zástavbou. V roce 1923 obhospodařovala Praha cca 400 ha lesa. Postupným začleňováním původně samostatných obcí však město přebíralo jejich výměry, až bylo dosaženo současných 2 900 ha. Dnes lesní porosty zaujímají přibližně 10 % z celkové rozlohy města, ovšem velká část těchto lesů se nachází na příkrých svazích a na nepřístupných místech.

Lesy hl. m. Prahy obhospodařují 2 900 ha lesů a lesních luk v majetku města a ve správě odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a zároveň v nich vykonávají funkci odborného lesního hospodáře. Tuto funkci vykonávají i na převážné většině lesních pozemků soukromých vlastníků.

Na území hlavního města Prahy se nachází téměř 5 000 ha lesů, z toho 2 900 ha v majetku hl. m. Prahy (spravují Lesy hl. m. Prahy).

Mezi nejvýznamnější pražské lesy patří:

Les Výměra ve správě Lesů hl. m. Prahy Katastr Lesnický úsek
Kunratický les 284 ha Krč, Michle, Kunratice, Chodov Hodkovičky
Divoká Šárka 253,4 ha Liboc Šárka
Prokopské a Dalejské údolí 205,6 ha Radlice, Jinonice, Hlubočepy, Holyně, Řeporyje Chuchle
Modřanská rokle a Cholupický vrch 164,3 ha  Cholupice, Libuš, Modřany, Písnice Hodkovičky
Hostivařský lesopark 146,9 ha Hostivař, Petrovice Hostivař
Klánovický les 132 ha Horní Počernice, Újezd nad Lesy, Klánovice Běchovice
Chuchelský háj 124,2 ha Malá Chuchle, Velká Chuchle Chuchle
Tichá Šárka 100,4 ha Dejvice, Lysolaje, Vokovice Šárka
Xaverovský háj 100,3 ha  Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice Běchovice
Draháňské a Bohnické údolí 90,8 ha Čimice, Bohnice, Dolní Chabry Bohnice
Obora Hvězda 85,6 ha Liboc Šárka
Milíčovský les 81,97 ha  Újezd u Průhonic Hostivař
Lesopark Cibulka 66 ha  Košíře, Jinonice, Motol Chuchle
Lesy v Hodkovičkách 65,1 ha Hodkvičky Hodkovičky
Čimický a Ďáblický háj 53 ha  Bohnice, Ďáblice, Kobylisy Bohnice
Smetanka a Tábor 48,2 ha Hrdlořezy, Hloubětín, Vysočany Bohnice
Lesopark Vinice 40,3 ha  Běchovice, Dolní Počernice Běchovice
Kozí hřbety 40,1 ha Suchdol Šárka
Lehovec a Čihadla 37,1 ha Hloubětín, Hostavice Bohnice
Lesopark Letňany 36,3 ha Letňany, Kbely Bohnice
Kamýk 33,2 ha Kamýk, Modřany Hodkovičky
Hlásek 29,2 ha Nebušice Šárka
Bohdalec a Tyršův vrch 16,6 ha  Michle, Vršovice Hostivař
Krejcárek 15,3 ha  Žižkov, Vysočany Bohnice
Ostatní lesy 715,4 ha  –
Celkem 2 965,15 ha*  –  

* Údaj o celkové výměře lesních porostů, které spravují Lesy hl. m. Prahy, vychází z lesního hospodářského plánu platného pro období let 2014 – 2023. Plochy jednotlivých lesních úseků jsou uváděny včetně lesních luk.

 

Mapa lesních úseků v pražkých lesích

Charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, jak se měnily samotné důvody zalesňování: od zamezení eroze přes snahy o kultivaci pražského okolí a zpříjemnění pobytu obyvatel v přírodě až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel nově vznikajících sídlišť.

V současné době v Praze každým rokem vzniká kolem 10 hektarů nového lesa. Vysazuje se zejména dub zimní, buk lesní, lípa malolistá, habr obecný, z jehličnatých dřevin pak modřín opadavý a borovice lesní. Ve stávajících lesích, které jsou ovšem v majetku hlavního města Prahy, se provádějí výchovné a obnovní zásahy (např. přeměna smrkových a borových monokultur ve špatném zdravotním stavu na porosty smíšené), obnovy a údržby cest, sběr odpadků, vyvážení košů a sekání luk. V lesích se instalují rekreační prvky, hlavně lavičky a lavice, odpadkové koše, altány, dětské herní prvky, vítací tabule a další.
Středisko Lesy zajišťující lesnickou činnost se člení na 6 lesnických úseků:

Název Výměra (ha)
Šárka (Šárka, obora Hvězda, Údolí Únětického potoka, Sedlec) 595,28
Chuchle (Chuchelský háj, Prokopské údolí, Lesopark na Cibulce) 608,16
Hodkovičky (Modřanská rokle a Cholupický vrch, Kunraticko-Michelský les, Zátiší, Kamýk) 653,99
Hostivař (Hostivařský lesopark, Milíčovský les) 292,49
Běchovice (Xaverovský háj, Klánovický les, Čihadla)
410,68
Bohnice (Čimický a Ďáblický háj, Bohnické údolí, Smetanka) 404,55
Celkem 2 965,15 ha*

* Údaj o celkové výměře lesních porostů, které spravují Lesy hl. m. Prahy, vychází z lesního hospodářského plánu platného pro období let 2014 – 2023. Plochy jednotlivých lesních úseků jsou uváděny včetně lesních luk.

 

Z názvů úseků je na první pohled zřejmé, kde se v Praze jednotlivé lesní komplexy nalézají a také to, že se v porovnání s lesy mimopražskými nejedná o nijak rozsáhlé souvislé lesní plochy. Jako souvislý les bychom mohli označit pouze lesnický úsek Šárka a Kunratice, lesnický úsek Chuchle se již skládá ze dvou částí – vlastního Chuchelského háje s přilehlými lesíky a Prokopského údolí, mezi které vstupuje dálnice a barrandovské sídliště.

Lesní pozemky ostatních úseků jsou mnohem rozdrobenější, což také klade vyšší nároky na jejich obhospodařování – doprava pracovníků na pracoviště je náročnější, hrozí tu větší riziko vzniku černých skládek, práce se musí provádět v těsné blízkosti zástavby či komunikací atd.

Vedoucím každého lesnického úseku je lesní, který zpravidla bydlí přímo v lese, v hájovně, takže má každodenní přehled o všem, co se v oblasti děje, a je schopen se svými zaměstnanci operativně zasáhnout v případě nenadálých situací, do nichž spadají například větrné polomy nebo požáry, ale také úmyslná činnost neukázněných návštěvníků, při níž dochází k ničení rekreačních zařízení, poškozování lesních porostů, případně i ke škodám na majetku či zdraví ostatních osob, jež se v lese pohybují.

Kromě toho, že lesní organizuje jednotlivé lesnické akce na úseku, je jeho důležitým úkolem sledovat zdravotní stav lesa a realizovat taková opatření, aby nedocházelo k šíření chorob či přemnožení hmyzích škůdců. Více o pěstování a ochraně pražských lesů »