Odborný lesní hospodář

Lesy hl. m. Prahy vykonávají funkci odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“) nejen v lesích ve vlastnictví hlavního města Prahy, které spravují, ale také v lesích jiných vlastníků.

Vlastník lesa je povinen zajišťovat hospodaření v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem, který musí mít k této činnosti udělenou licenci orgánem státní správy lesů.

Výkon funkce OLH je stanoven platným lesním zákonem. Spočívá především v zabezpečování odborné úrovně hospodaření v lesích, pro které se zpracovávají lesní hospodářské osnovy (déle též LHO). LHO jsou zpracovány pro všechny lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických i právnických osob.

Vlastník lesních pozemků má možnost LHO protokolárně převzít od orgánu státní správy lesů . Tím se pro vlastníka lesa stávají závaznými některá ustanovení:celková výše těžby, která je po dobu platnosti LHO nepřekročitelná a u majetků větších než 3 ha, minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin, který musí být použit při obnově porostu.

Základní povinnosti odborného lesního hospodáře Lesů hl. m. Prahy v lesích vlastníků, pro které se zpracovávají lesní hospodářské osnovy (§ 37 odst. 6 lesního zákona):

  • průběžně sleduje stav lesa, upozorňuje vlastníka lesa na výskyt škodlivých činitelů a na škody jimi působené a navrhuje nezbytná opatření,
  • vyjadřuje se k písemnému vyrozumění vlastníka lesa pro orgán státní správy lesů k těžbě, má li těžba překročit 3 m3 na 1 ha lesa za rok (rozsah, umístění, způsob provedení),
  • vyjadřuje se k žádostem o odnětí pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Informace pro vlastníky lesů na území hl. m. Prahy:

  • Pokud si nejste jistí, zdali jsme Vaším OLH, neváhejte nás kontaktovat.
  • Vlastník má právo určit si svého odborného lesního hospodáře.

Informace k podání žádosti o stanovisko OLH, potřebné dokumenty:

  • projektová dokumentace,
  • stanovisko odboru životního prostředí,
  • stanoviska vlastníků dotčených pozemků, nebo plnou moc.

Na žádost vlastníka lesa jsme schopni zajistit další činnosti:

  • vyznačení těžeb a výchovných zásahů
  • provedení těžebních a pěstebních prací včetně zajištění sadebního materiálu.

Kontaktní osoby:

Ing. Petr Hrma, e-mail: hrma@lesy-praha.cz, tel. č.: 778 707 384
Ing. Josef Holeš, e-mail: holes.ml@lesy-praha.cz, tel. č.: 778 416 001