Probírky a prořezávky

Prořezávky a probírky jsou základní pěstební opatření výchovy lesních porostů, jimiž lesníci usměrňují růst mladého lesa a ovlivňují jeho vývoj z hlediska druhové skladby i kvality a zdravotního stavu stromů.

Prořezávky jsou součástí výchovných zásahů u mladých porostů (ve stádiu mlazin a tyčkovin). Prořezávkami se především upravuje budoucí druhová skladba lesa, snižuje se přílišná hustota stromů, která by porostu začala bránit v příznivém vývoji, a zkoumá se také jeho zdravotní a jakostní stav. Z porostu lesníci odstraňují druhově nevhodné, nemocné, poškozené či špatně rostoucí jedince, kteří nejméně vyhovují danému stanovišti z pohledu přirozenosti cílového ekosystému.

Probírky lesníci provádí u starších porostů v období jejich vyspívání (ve vývojové fázi tyčkovin či tyčovin). Při probírkách se z lesa opět odstraňují stromy nemocné, poškozené či jinak hospodářsky nevhodné a zároveň stromy, které brání rozvoji těch nejperspektivnějších a stanovištně nejvhodnějších jedinců. Druhově vhodné a kvalitní stromy tak získávají nový prostor a s ním i lepší podmínky pro svůj růst v rámci ekosystému.