V roce 2021 jsme v Praze vysadili na 220 tisíc lesních sazenic, nejvíc u Lítožnice

4. 3. 2022

V roce 2021 jsme na území hlavního města Prahy vysadili celkem 218 192 sazenic lesních dřevin. Stromky jsme vysazovali ve stávajících lesních porostech na pasekách, které vznikly v roce 2020 hlavně při nezbytné nahodilé těžbě napadených či oslabených dřevin, a zároveň na původně nelesních, volných plochách, na nichž by v budoucnu měly vyrůst nové lesy. Na uvolněná místa ve stávajících lesích putovalo 45 % všech vysazených stromků (98 307), víc než polovinu sazenic (119 885) jsme vysadili na plochách budoucích nových lesů. Nejvíc sazenic (91 405) jsme v průběhu roku vysadili na bývalém poli v blízkosti přírodní památky Lítožnice na východě Prahy.

Sazeničky lesních dřevin vybíráme tak, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala přirozenému složení původních lesních porostů na daném území. V hlavním městě proto vysazujeme především duby a další listnaté dřeviny. I v roce 2021 jsme nejčastěji vysazovali sazenice dubu (celkem 99 761). Představovaly 46 % všech vysazených stromků. Druhým nejpočetnějším zástupcem byl buk (31 521) a po něm lípa (18 007). Listnaté druhy tvořily 89 % všech vysazených stromků. Z jehličnanů jsme vysazovali hlavně jedle (11 625), modříny (6 680) a borovice (5 368).

2021_vysadby

Naším největším výsadbovým projektem bylo v roce 2021 založení nového lesa u přírodní památky Lítožnice, v oblasti mezi Běchovicemi, Dubčí a Kolodějemi. Zde by měl v budoucnu vyrůst nový les, který pomůže odstínit provoz na plánovaném úseku okruhu kolem Prahy od stávající zástavby. Během jara a podzimu jsme zde na ploše necelých 10 hektarů vysadili 91 tisíc lesních sazenic, kolem nichž jsme vystavěli přes 3 km dlouhou oplocenku kvůli ochraně před zvěří. Kostru budoucího zeleného pásu tvoří především duby (51 %), buky (7 %) a lípy (8 %) a další listnaté druhy, jako jsou javory, habry a v menším počtu i jeřáby břeky, jilmy a třešně ptačí. Jehličnany zastupuje například modřín, borovice a douglaska.

Celá oblast Lítožnice v poslední době prochází velkou proměnou. V roce 2020 zde byla dokončena revitalizace Lítožnického rybníka a Říčanského potoka, jehož koryto pod rybníkem získalo nové meandry a několik nových tůní.

Zalesněné pole

Další významnou akcí bylo vysazení nové části lesa v krajinném parku U Čeňku, který již několik let postupně vzniká na původně volné pláni mezi sídlištěm Černý Most a Dolními Počernicemi. Po jednotlivých etapách se území mění v pestrou mozaiku rekreačních ploch s hřišti, fitness prvky a altány, ale i lesíků, vodních ploch a dalších přírodnějších a méně intenzivně udržovaných míst. V roce 2018 byla dokončena revitalizace severní části parku a postupně se upravují další plochy, zejména směrem na jih k Dolním Počernicím. Na jaře 2021 se naše organizace podílela na zalesnění bývalé zemědělské půdy v této jižní části parku. V lokalitě pod rybníkem Martiňák jsme založili různě velké lesní remízky. Během jara jsme zde vysadili na 16 tisíc sazenic lesních dřevin, z nichž téměř 95 % tvořily listnaté druhy. Tradičně nejvíce bylo dubů (8 525), doplnily je lípy (2 125) a habry (1 225) nebo například javory babyky, třešně ptačí, jeřáby břeky a jilmy. Zbytek tvořily jehličnany – borovice, douglasky a modříny.

DSC9811

Pokračovali jsme také ve výsadbách v krajinném parku Na Musile, který vzniká nedaleko tržnice SAPA v Praze-Kunraticích na ploše, kterou z jedné strany lemuje rušná Kunra­tická spojka a z druhé Vídeň­ská ulice. Zarostlé a místy ne­vhodně zpevněné plochy o cel­kové velikosti 13,5 hektaru po­stupně nahradí park s lesem, louka­mi, vodními prvky a parkový­mi cestami. Naším hlavním úkolem v tomto projektu je zalesnit zdejší původně zemědělské pozemky. Už v roce 2020 jsme na plochách čítajících v celkovém součtu přes 5,6 hektaru vysadili 54 100 sazenic lesních dřevin. V roce 2021 jsme ve výsadbách pokračovali a zalesnili další úsek. Na ploše o rozloze přes půl hektaru jsme zasadili 5 500 lesních sazenic. Tradičně v druhovém složení dominovaly listnáče – duby (50 %), lípy (10 %) a habry (5 %), které doplnily ja­vory, buky nebo třešně a z jeh­ličnatých druhů modříny, jedle či borovice. Aby sazenice nepo­ničila zvěř, vztyčili jsme kolem nově osázených ploch 450 met­rů dlouhou oplocenku.

DSC5966

Naše nejvýznamnější výsadbové projekty v roce 2021

Již zanedlouho nás čekají také letošní jarní výsadby. Během jarních měsíců v Praze plánujeme vysadit přes 120 tisíc sazenic, z toho většinu na volných plochách určených k zalesnění. Vysazovat mladé stromky budeme opět v oblasti Lítožnice i v parku U Čeňku. Ze stávajících lesů čeká největší příděl sazenic Kunratický les.