Na jaře jsme v Praze vysadili přes 150 tisíc stromků, nejvíce mezi nimi bylo dubů

21. 7. 2022

Stejně jako každý rok jsme se i letos na jaře pustili do výsadeb mladých stromků, a to jak na pasekách ve stávajících lesních porostech, tak na původně volných plochách, na nichž postupně zakládáme lesy nové. Přestože letošní nevyzpytatelné počasí s obdobími výrazného sucha naši práci komplikovalo, podařilo se nám během jara vysadit celkem 150 684 stromků. Do nově vznikajících lesů putovalo 94 294 sazenic, což bylo 63 % všech vysazených stromků, dalších 56 390 sazenic jsme vysadili na uvolněná místa ve stávajících lesích. V druhové skladbě převládaly tradičně duby, hojně zastoupené byly také buky a lípy.

Výsadby v pražských lesích na jaře 2022

Nové lesní porosty jsme v posledních letech založili na několika místech v různých částech Prahy a na těchto lokalitách jsme s výsadbami obvykle pokračovali také v letošním roce. Dalších zhruba 5 hektarů původně zemědělských pozemků jsme například zalesnili nedaleko přírodní památky Lítožnice u Běchovic na východě Prahy. Asi poloviční plochu jsme v průběhu jara osázeli v postupně se rozšiřujícím krajinném parku U Čeňku nedaleko Černého Mostu. Další sazenice jsme vysadili také v lesoparku Letňany, v remízcích v Dubči a v nově budovaném krajinném parku Na Musile u Kunratic.

Nový les, který vzniká nedaleko přírodní památky Lítožnice, tedy v oblasti mezi Běchovicemi, Dubčí a Kolodějemi, pomůže odstínit provoz na plánovaném úseku okruhu kolem Prahy od stávající zástavby. Letos jsme během jara v této oblasti zalesnili asi pět hektarů bývalých polí, kam jsme umístili 50 000 sazenic, z nichž zhruba polovinu tvořily duby a dalších 10 % lípy. Doplnily je javory (2 500), habry (2 500), borovice (2 500), modříny (2 000), buky (1 000) a další druhy. Navázali jsme tak na výsadby z roku 2021, kdy jsme zde na ploše téměř 10 hektarů vysadili více než 90 000 lesních dřevin.

Na jaře jsme rovněž rozšířili lesní plochy v krajinném parku U Čeňku, který od roku 2015 postupně vzniká na původně volné pláni mezi sídlištěm Černý Most a Dolními Počernicemi. Po loňské výsadbě asi 16 tisíc stromků tam letos přibylo 23 400 sazenic, mezi nimiž bylo opět nejvíce dubů (11 700). Po jednotlivých etapách se území mění v pestrou mozaiku rekreačních ploch s lesíky a vodními plochami, které doplňují altány, hřiště či fitness prvky.

Od roku 2020 zalesňujeme také původně zemědělské pozemky v krajinném parku Na Musile, který vzniká mezi Kunra­tickou spojkou a Vídeň­skou ulicí nedaleko tržnice SAPA v Praze-Kunraticích. V letech 2020 a 2021 jsme sazenice vysadili na plochách o celkové rozloze as 6,1 hektaru, na jaře 2022 zde pak přibylo dalších 2 500 stromků, z toho 700 buků, 600 dubů a dále lípy, jedle, borovice a modříny. Výsledná rozloha parku s lesem, louka­mi i vodními prvky by měla činit 13,5 hektaru.

Deset tisíc sazeniček letos na jaře přibylo v lesoparku Letňany, mezi městskými částmi Letňany, Kbely a Čakovice na severovýchodě Prahy. Letňanský lesopark byl založen v letech 2008–2012 na místě bývalé deponie výkopových materiálů ze stavby metra a dnes jej s oblibou využívají chodci, běžci, cyklisté i in-line bruslaři. Letos jsme v lesoparku vysadili dalších 5 000 dubů a 1 000 lip a také javory, habry či borovice. Další stromky jsme vysadili také v remízcích v Dubči, kde letos přibylo 8 394 stromků, mezi nimiž převládají duby a lípy, nechybí ani javory, habry a buky.

Výsadby v pražských lesích na jaře 2022 Ve stávajících lesních porostech jsme vysadili 56 390 stromků různých druhů. Sazeničky lesních dřevin pro veškeré výsadby vybíráme tak, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala přirozenému složení původních lesních porostů na daném území. Mezi stromky nově vysazovanými ve stávajících lesích proto také převládaly duby, kterých bylo téměř 20 000, a buky, nechyběly ani lípy a habry. Listnaté stromy tu tak tvořily téměř 70 procent výsadeb. Z jehličnanů jsme volili hlavně jedle, modříny a borovice.

Ve stávajících lesích jsme vysazovali mladé stromky na pasekách, které vznikly po odstranění stromů uschlých, nemocných nebo napadených kůrovcem. Nejvíce jich putovalo do Letňan, kde jsme umístili 4 870 sazenic, z toho téměř polovinu dubů. V lesoparku Cibulka jsme vysadili 2 850 stromků a převládaly mezi nimi duby a buky, stejně jako v Milíčovském lese, kde jsme vysadili 1 700 převážně listnáčů.

Pokud jde o ohrožení dřevin kůrovcem, sucho v jarních měsících nebylo příznivé a hrozilo eskalací do stavu z minulých let. Nicméně prozatím nedošlo k větším problémům. Smrkové a modřínové porosty tak v tuto chvíli pouze monitorujeme a odstranili jsme jen několik napadených stromů. Díky tomu, že jsou plochy smrkových porostů v Praze již jen velmi malé, daří se případné problémy včas sanovat. Za nejrizikovější lokality považujeme z důvodu největšího procentuálního zastoupení smrku v porostech hlavně Kunratický les a Divokou Šárku. Dalším problémem, který je třeba mít pod kontrolou, je houbové onemocnění chalara postihující jasany a sazná nemoc kůry, která se vyskytuje na javorech. Obě tyto choroby jsou rovněž důsledkem suchých roků.

Výsadby v pražských lesích budou pokračovat opět na podzim. Mimo jiné počítáme například se zalesněním nových ploch v lokalitách Lochkov a Řeporyje o celkové výměře 1,8 hektaru.