Záplavová území a sledování vodních stavů

SLEDOVÁNÍ AKTUÁLNÍCH PRŮTOKŮ A VODNÍCH STAVŮ

Limnigrafické stanice slouží k měření vodních stavů (výšek hladiny vody) v měrných profilech vodních toků. Limnigrafické stanice se v současnosti budují nejčastěji jako automatické, které umožňují automatický přenos dat přes internetové připojení bez nutnosti fyzického stahování dat. Takové limnigrafické stanice mohou být dále propojené s výstražnými systémy, které slouží k informování o dosažených vodních stavech, průtocích a stupních povodňové aktivity takřka v reálném čase.

Aktuální údaje z limnigrafických stanic, které provozuje Český hydrometeorologický ústav lze sledovat ZDE

Další informace k monitoringu vodních stavů a aktuálních průtoků na vodních tocích zde.
 


ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich vyhlášení je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon).

Záplavová území pro vodní toky na území Prahy zde (zdroj OCP MHMP)

Upozornění na aktualizace:
15. 4. 2024 – Záplavové území povodí Botiče (opatření obecné povahy)

U každého povodí potoka jsou k dispozici mapy záplavových území (Q100, Q20, Q5) a mapy aktivních zón záplavových území jednotlivých úseků potoka a jeho přítoků, podélné a příčné profily vodního toku a jeho přítoků a objekty na toku.

V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury a zřizování konstrukcí chmelnic.
V aktivní zóně je dále zakázáno (§ 67 vodního zákona): těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon)