Profil střediska

Středisko Vodní toky Lesů hl. m. Prahy zajišťuje na území hlavního města údržbu vodních toků a nádrží, spravuje vodní díla, kontroluje stav a bezpečnost vodohospodářských zařízení a kvalitu vody. V rámci stavební činnosti provádí potřebné opravy na vodohospodářských zařízeních a vodních dílech samotných, a to včetně celkových revitalizací.
 
Pražské potoky
Na území hlavního města Prahy se staráme o takřka 300 kilometrů drobných vodních toků na území Prahy.
Soustavně sledujeme stav a zajišťujeme ochranu vodního toku, dbáme o plynulý průtok a odstraňujeme překážky ve vodním toku.
Zabezpečujeme údržbu a opravy opevnění a objektů na vodním toku.
Staráme se o břehovou a doprovodnou zeleň podél vodních toků; zhruba jde o 120 ha.
Průběžně zpracováváme výsledky měření kvality vody v tocích.
Zajišťujeme nepřetržitou havarijní službu a spolupracujeme při zneškodňování havarijního zhoršení jakosti povrchových vod.
Sledujeme vodní stavy na tocích a při povodňových stavech předáváme aktuální data krizovému štábu hl. m. Prahy.
 
2
 
Pražské nádrže
Na pražských vodních tocích spravujeme více než 160 vodních děl (přehrad, rybníků, retenčních nádrží včetně suchých poldrů a dešťových usazovacích nádrží).
Soustavně udržujeme vodní díla v takovém stavu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti osob, majetku, vodohospodářských a jiných zájmů.
Zabezpečujeme stavební úpravy a opravy objektů vodních děl.
Dodržujeme pravidla pro provoz a manipulaci na vodních dílech schválená provozním a manipulačním řádem.
Na vodních dílech pravidelně provádíme odborný technicko-bezpečnostní dohled, a to včetně pozorování díla a měření jeho deformací.
 
07-09-vinorsky