Kvalita vody v pražských potocích a nádržích

Mapování kvality vody v pražských potocích a nádržích je jednou z pravidelných činností správce vodních toků. Problematice kvality vod se v nějaké podobě věnuje hlavní město již od 90. let, ale systematické měření a vyhodnocování dat zajišťujeme spolu s odborem ochrany prostředí MHMP od roku 2000.
V Praze je celkem mapováno 16 potoků dohromady na 33 profilech a 55 vodních nádrží/rybníků. Odběry a rozbory zajišťuje akreditovaná laboratoř. Četnost odběrů vody na potocích je zpravidla 1x měsíc. Četnost odběrů vody v nádržích je 2x ročně (duben a září). Díky této četnosti je vyhodnocení kvality vody nádrží pouze orientační.

Další odborné informace k problematice kvality vody 

Kvalita povrchové vody je hodnocena na základě naměřených ukazatelů a tříděna do tříd jakosti v rozmezí 1 – 5 dle ČSN 75 221, přičemž stupeň 1. ukazuje vodu nejčistší a stupeň 5 velmi silně znečištěnou. V pražských potocích se pohybuje kvalita vody od 2. třídy (Lhotecký potok) až po nejhorší třídu 5. Kvalitu vody negativně ovlivňují jednak splachy ze zpevněných ploch, ale zejména kontaminace splaškovými vodami. Ty se dostávají do vodních toků prostřednictvím sítě dešťových kanalizací, do které jsou jednotliví znečišťovatelé napojeni nebo přímým napojením na vodní tok. Nezanedbatelným zdrojem jsou také špatně fungující malé čistírny odpadních vod.

Kvalita vody v pražských potocích

U daného potoku jsou uvedena všechna měření v konkrétních profilech.

Kvalita vody v pražských nádržích