Pražské nádrže


Lidská sídla vznikala odedávna v okolí významných cest, v místech s dostatečným zemědělským zázemím a především v místech s dostatkem vodních zdrojů. Praha je svázaná s vzestupem významu knížecího a kultovního centra Pražského hradu v 9. století. Vznik Starého Města Pražského byl vázán na Vltavu jako dopravní tepnu a zdroj obživy. Vltava poskytovala celoročně dostatek vody a nepřeberné množství ryb.
V našich zemích není příliš historických záznamů o tom, kdy se započalo s odvodňováním, ale v 10. století a později v době kolonizace je známo, že se voda stahovala z močálů a rašelinišť do nižších poloh, které se přehradily a vznikaly tak první rybníky, zvané stavy. Nejstarší zprávy o rybnících v Praze pocházejí ze 14. století. V této době je využívají mlynáři ke vzdouvání vody pro pohon mlýnského kola a pro chov ryb.
Současná problematika malých vodních nádrží zahrnuje mnoho navzájem se ovlivňujících a provázaných hledisek. Rybníky dnes již nejsou chápány jako jednoúčelové vodní plochy na „výrobu“ či ochranu před povodněmi. Dnešním cílem je vytvořit rybníky a malé vodní nádrže, které vedle chovu ryb či rekreace zajistí také dostatečné podmínky pro život a rozmnožování ohrožených druhů živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí. Tyto cíle jsou naplňovány v rámci projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží, který v roce 2003 nastartoval postupnou obnovu rybníků v Praze.
 

Vodní nádrže v Praze

Přehrady (vodní díla)

Pražskými vodními díly jsou Džbán, Hostivařská přehrada, Jiviny a N4.

Rybníky

Vodní nádrže určené především k chovu ryb či rekreaci s krajinotvornou a ekologickou funkcí.

Retenční nádrže

Vodní nádrže sloužící především k zadržení dešťových srážek. Z toho důvodu objem vody v nádrži při běžném provozu nikdy nedosahuje své maximální hodnoty (na rozdíl od rybníků). Vedlejšími funkcemi nádrží jsou funkce krajinotvorná a ekologická, případně také rekreace a chov ryb.

Dešťové usazovací nádrže

Jsou určeny k zachycení hlavního podílu znečištění dešťových vod, spláchnutého z terénu do dešťové kanalizace, s cílem omezit znečišťování vody ve vodních tocích.

Suché poldry

Trvale prázdné nádrže sloužící k zachycení vody při povodňových stavech.
Více o vodních nádržích »
 

Dělení pražských nádrží podle vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vodní díla II. kategorie – VD Hostivař
Vodní díla III. kategorie – VD Jiviny, VD N4 Jinonice, VD Džbán, rybník Šeberák
Vodní díla IV. kategorie – všechny pražské rybníky a retenční nádrže