Litovicko-šárecký potok

Kvalita vody v Litovicko – Šáreckém potoce

Hodnocení jakosti vody bylo provedeno podle ČSN 75 7221- Klasifikace jakosti povrchových vod (novela z října 1998, nahrazující normu ČSN 75 7221 z  4. srpna 1989). Povrchové toky jsou podle jednotlivých ukazatelů zatříděny do pěti tříd jakosti povrchových vod podle výpočtu charakteristické hodnoty s 90% nepřekročením. Ukazatele jsou členěny podle normy do pěti skupin A – E (A: Obecné, fyzikální a chemiké, B: Specifické organické látky, C: Kovy a metaloidy, D: Mikrobiologické ukazatele, E: radiologické ukazatele.Pro potřeby tohoto zhodnocení byly vytvořeny čtyři skupiny:
1) kyslíkové ukazatele (O2, BSK5, CHSKCr)
2) dusíkové ukazatele (N-NH4 a N-NO3)
3) celkový fosfor
4) nerozpuštěné látky.
Ve skupině rozhoduje o začlenění do třídy ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace.
Členění povrchových vod z hlediska kvality do 5 tříd:

I. tř. neznečištěná voda (vhodná pro vodárenské účely, potravinářský průmysl, koupaliště,
chov lososovitých ryb, má velkou krajinotvornou hodnotu)
II. tř. mírně znečištěná voda (vhodná k vodárenským účelům, chovu ryb, vodním sportům,
zásobování průmyslu, má krajinotvornou hodnotu)
III. tř. znečištěná voda (jen pro zásobování průmyslu, pro vodárenství podmínečně,
není-li vhodnější zdroj, má malou krajinotvornou hodnotu)
VI. tř. silně znečištěná voda (obvykle jen pro omezené účely)
V. tř. velmi silně znečištěná voda (obvykle se nehodí pro žádný účel)

U každého z těchto profilů bylo provedeno v letech 2000 – 2008 celkem 50 kontrolních odběrů, u ústí potoka jich bylo více – celkem 93.

Měření kvality vody jsou prováděna v pěti profilech:
SA16a  Litovicko – Šárecký potok  – před Strnadem
SA16b  Litovicko – Šárecký potok – pod Jívinami
SA16c  Litovicko – Šárecký potok – před Džbánem
SA16d  Litovicko – Šárecký potok – pod Džbánem
SA16e  Litovicko – Šárecký potok – ústí (ulice Podbabská pod jezem)


ZHODNOCENÍ KVALITY VODY NA LITOVICKO – ŠÁRECKÉM POTOCE:
(Zpracoval MV Projekt pro OOP MHMP)

Hodnocení v roce 2009
Hodnocení v roce 2008
Hodnocení do roku 2006


PARAMETRY NESPLŇUJÍCÍ IMISNÍ LIMITY V DANÝCH PROFILECH
Ke stažení ZDE

MĚŘENÍ KVALITY VODY

Litovicko – Šárecký potok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Více o Litovicko-Šáreckém potoce – ZDE