Drahaňský potok

Kvalita vody na Drahaňském potoce

Hodnocení jakosti vody bylo provedeno podle ČSN 75 7221- Klasifikace jakosti povrchových vod (novela z října 1998, nahrazující normu ČSN 75 7221 z  4. srpna 1989). Povrchové toky jsou podle jednotlivých ukazatelů zatříděny do pěti tříd jakosti povrchových vod podle výpočtu charakteristické hodnoty s 90% nepřekročením. Ukazatele jsou členěny podle normy do pěti skupin A – E (A: Obecné, fyzikální a chemiké, B: Specifické organické látky, C: Kovy a metaloidy, D: Mikrobiologické ukazatele, E: radiologické ukazatele.
Pro potřeby tohoto zhodnocení byly vytvořeny čtyři skupiny:
1) kyslíkové ukazatele (O2, BSK5, CHSKCr)
2) dusíkové ukazatele (N-NH4 a N-NO3)
3) celkový fosfor
4) nerozpuštěné látky
Ve skupině rozhoduje o začlenění do třídy ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace.
Členění povrchových vod z hlediska kvality do 5 tříd:

I. tř. neznečištěná voda (vhodná pro vodárenské účely, potravinářský průmysl, koupaliště,
chov lososovitých ryb, má velkou krajinotvornou hodnotu)
II. tř. mírně znečištěná voda (vhodná k vodárenským účelům, chovu ryb, vodním sportům,
zásobování průmyslu, má krajinotvornou hodnotu)
III. tř. znečištěná voda (jen pro zásobování průmyslu, pro vodárenství podmínečně,
není-li vhodnější zdroj, má malou krajinotvornou hodnotu)
VI. tř. silně znečištěná voda (obvykle jen pro omezené účely)
V. tř. velmi silně znečištěná voda (obvykle se nehodí pro žádný účel)

Drahaňský potok je přítok Vltavy na 39,0 km zprava. V roce 1999 proběhly na potoce velké stavební úpravy.V obci Dolní Chabry byly zjištěny amonné ionty. Je vážné podezření, že se do toku dostávají znečištěné skládkové vody. Průtok při měření v roce 1999 byl 7,7 l/s. Teče z Dolních Chaber Drahaňským údolím, kde tvoří severní hranici Prahy až k soutoku s Vltavou. Délka 3,3 km.

Přítoky potoka:
 na 3 km zprava od skládky bezejmenný přítok DRP3P, délka 0,4 km. (Praha 8)
 na 2 km zprava Luční potok, délka 0,5 km. (Praha 8)
 na 1 km zleva před čistírnou odpadních vod bezejmenný přítok DRP1L, délka 0,5 km. (Praha 8)

Měření kvality vody jsou prováděna ve dvou profilech:
DR02a  Drahaňský potok – spojný objekt pod Horním rybníkem
DR02a  Drahaňský potok – ústí do Vltavy


ZHODNOCENÍ KVALITY VODY NA DRAHAŇSKÉM POTOCE
(Zpracoval MV Projekt pro OOP MHMP)

Hodnocení v roce 2009
Hodnocení v roce 2008
Hodnocení do roku 2006


PARAMETRY NESPLŇUJÍCÍ IMISNÍ LIMITY V DANÝCH PROFILECH
Ke stažení ZDE

MĚŘENÍ KVALITY VODY

Draháňský potok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011