Dalejský potok

Kvalita vody na Dalejském potoce

Hodnocení jakosti vody bylo provedeno podle ČSN 75 7221- Klasifikace jakosti povrchových vod (novela z října 1998, nahrazující normu ČSN 75 7221 z  4. srpna 1989). Povrchové toky jsou podle jednotlivých ukazatelů zatříděny do pěti tříd jakosti povrchových vod podle výpočtu charakteristické hodnoty s 90% nepřekročením. Ukazatele jsou členěny podle normy do pěti skupin A – E (A: Obecné, fyzikální a chemiké, B: Specifické organické látky, C: Kovy a metaloidy, D: Mikrobiologické ukazatele, E: radiologické ukazatele.Pro potřeby tohoto zhodnocení byly vytvořeny čtyři skupiny:
1) kyslíkové ukazatele (O2, BSK5, CHSKCr)
2) dusíkové ukazatele (N-NH4 a N-NO3)
3) celkový fosfor
4) nerozpuštěné látky
Ve skupině rozhoduje o začlenění do třídy ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace
Členění povrchových vod z hlediska kvality do 5 tříd:

I. tř. neznečištěná voda (vhodná pro vodárenské účely, potravinářský průmysl, koupaliště,
chov lososovitých ryb, má velkou krajinotvornou hodnotu)
II. tř. mírně znečištěná voda (vhodná k vodárenským účelům, chovu ryb, vodním sportům,
zásobování průmyslu, má krajinotvornou hodnotu)
III. tř. znečištěná voda (jen pro zásobování průmyslu, pro vodárenství podmínečně,
není-li vhodnější zdroj, má malou krajinotvornou hodnotu)
VI. tř. silně znečištěná voda (obvykle jen pro omezené účely)
V. tř. velmi silně znečištěná voda (obvykle se nehodí pro žádný účel)

Na Dalejském potoce bylo provedeno v letech 2001 – 2008 celkem 239 kontrolních odběrů. U každého z profilů bylo provedeno celkem 48 kontrolních odběrů, u ústí potoka jich bylo více – celkem 95.
Měření kvality vody jsou prováděna ve čtyřech profilech:
DA15a  Dalejský potok – Řeporyje, Mládkova
DA15b  Dalejský potok – Nad Novou Vsí
DA15c  Dalejský potok – u Klukovického amfiteátru
DA15c  Dalejský potok – ústí do Vltavy – Zlíchov


ZHODNOCENÍ KVALITY VODY NA DALEJSKÉM POTOCE
(Zpracoval MV Projekt pro OOP MHMP)


Hodnocení v roce 2009
Hodnocení v roce 2008
Hodnocení do roku 2006


PARAMETRY NESPLŇUJÍCÍ IMISNÍ LIMITY V DANÝCH PROFILECH
Ke stažení ZDE

MĚŘENÍ KVALITY VODY

Dalejský potok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011


Více o Dalejském potoce naleznete – ZDE