Branický a Kunratický potok prošly letos proměnou. Ocení ji i živočichové

13. 11. 2023

Řada potoků na území metropole se díky projektu hlavního města Potoky pro život postupně mění z betonových stok a uzavřených trubek bez života ve vodní prvek, který se bezpečně vlní zástavbou a poskytuje životní prostor rostlinám i živočichům. Letos jsme spolupracovali na revitalizaci Branického a Kunratického potoka na Praze 4.

Přirozená koryta potoků meandrují, jejich dna jsou členitá a mívají hlubší tůně, které jsou životním prostředím pro ryby, a mělké brody, které lákají vodní ptáky a další vodní živočichy. V husté zástavbě města je pro přirozené koryto jen omezený prostor, stále je potřeba ochránit blízkou zástavbu před případnými zvýšenými průtoky a břehy před erozí. Přesto se daří například volbou použitého materiálu, úpravou sklonu břehů nebo rozčleněním dna dostat život i sem.

Dříve se bez ohledu na vlastnosti území používal princip co nejrychleji odvést vodu z lokality někam pryč. Koryta potoků se uměle napřimovala a prohlubovala, čímž se zrychloval odtok vody a zvětšovala jejich kapacita. Úpravy koryt a břehů se prováděly hlavně pomocí betonu. Vznikaly betonové stoky neatraktivní pro rekreaci obyvatel i pro osídlení vodními živočichy a rostlinami. Již několik let je naopak cílem obnovy potoků vodu v krajině co nejdéle zadržet. Tam, kde to podmínky umožňují, nechat jí určitý prostor, aby se mohla postupně vsakovat a dotovala tak i podzemní vody. Betonové břehy nahrazují přírodní kamenné dlažby a rovnaniny, které poskytnou i životní prostor vodním rostlinám a živočichům.

Revitalizace Branického potoka

Letos v březnu jsme dokončili opravu koryta Branického potoka nad Údolní nádrží v  Hodkovičkách. Původní betonové opevnění potoka v tomto úseku už bylo úplně zničené, břehy potoka erodovaly a Údolní nádrž již pod nánosem nečistot neplnila svoji funkci. Nové koryto z balvanité rovnaniny zvládne nápor vody a jeho podoba je mnohem přívětivější vůči vodním živočichům. Časem se tak do potoka snad vrátí i život.

K revitalizaci potoka došlo v délce 80 metrů.

Ve 2. polovině 20. století bylo povodí Branického potoka kvůli rozsáhlé výstavbě v okolí upraveno a pramenná oblast byla odvodněna a svedena do trubek. Z toho důvodu dnes jeho pramen vyvěrá pod parkovištěm z dešťové kanalizace cca 200 metrů nad retenční nádrží Údolní.

Původně bylo koryto zpevněno kamennou dlažbou v betonu. To však snižovalo jeho důležitou funkci na pouhou nevzhlednou stoku. Opevnění koryta se navíc v měkkém a podmáčeném prostředí postupně rozpadalo. Od ledna do března  jsme Branický potok v úseku 80 m postupně upravovali.
Koryto jsme opevnili těžkou kamennou rovnaninou, která byla vyklínována. Jako prevence před vymíláním jemného materiálu jsme použili geotextílii a po úsecích koryto stabilizovali kamennými prahy. Zpevněné koryto potoka zabrání erozi břehů a usazování sedimentů v Údolní nádrži. A díky tomu, že je koryto mělčí, příčně a podélně diverzifikované, může časem přilákat některé druhy ryb, ptáků a dalších vodních živočichů. Opravili jsme i výusti dešťové kanalizace a původní podemletá čela vyústění nahradili novými. Ta byla vyzděna z kamene a korýtka napojující se na potok byla také opevněna balvanitou rovnaninou.

Celkové náklady na revitalizaci Branického potoka, kterou financovalo hl. město Praha, činily 2, 7 milionu Kč včetně DPH.

Revitalizace Kunratického potoka

Po dokončení revitalizace Branického potoka jsme ještě na území městské části Praha 4 zůstali až do začátku léta a upravovali koryto Kunratického potoka v Braníku.

Kunratický potok pramení jižně za hranicemi Prahy, protéká Šeberovem, lemuje Kunratický les a do Vltavy se vlévá v Braníku před Barrandovským mostem. Oprava se týkala úseku potoka těsně před vyústěním, od vtoku do zatrubněného úseku u parkoviště v ulici Na Mlejnku, po most ve Vrbově ulici. Původní dlažba koryta se zde vlivem eroze, protékající vody a kořenů stromů postupně rozpadala.

P1031737

Opevnění koryta bylo v tomto úseku již ve velmi špatném technickém stavu. U kamenné dlažby se uvolňovaly jednotlivé kameny a takto porušená místa se časem rozšiřovala. Betonové tvárnice v prohloubené a trvale zaplavené části koryta (kynety) byly již na konci své životnosti a postupně se také rozpadaly. V korytě se nacházely uvolněné kusy opevnění a místy ležela nahromaděná zemina sesunutá z břehů, z vývratů nebo z toho, co přinesla voda. Při povodních se voda často vylévala z koryta zejména před mosty a před vtokem do zatrubněného úseku. Revitalizací se zlepšily jak odtokové poměry vody, tak přirozené zadržovací schopnosti koryta.

Původní nevyhovující opevnění koryta jsme odstranili v úseku dlouhém skoro půl kilometru. Plochu opevnění jsme nahradili kamennou rovnaninou z balvanů. Koryto je stabilizováno kamennými příčnými prahy s geotextílií a vyklínováno, jeho dno je tak členitější a zajímavější pro život v potoce. Vybudovali jsme v něm pasáže, které vodu zpomalují a vytváří menší tůně, ty budou moci osídlit vodní ptáci. Vytvořili jsme také svažitější části, kde voda proudí rychleji a je více okysličená, což jistě ocení některé druhy ryb. Takto rozrůzněné koryto přiláká mnoho dalších živočichů. Koryto časem přirozeně zaroste vodními rostlinami.

Celkové náklady na revitalizaci potoka, kterou financovalo hl. město Praha, činily 12,5 milionu Kč včetně DPH.