Cvičení prověří, zda jsme připraveni na povodně na Botiči i Rokytce

22. 3. 2023

Tento týden probíhají povodňová cvičení na pražských tocích Botič a Rokytka. Pomohou nám prověřit, zda a jak dobře fungují komunikační kanály mezi všemi stupni povodňové ochrany, jimiž by se v případě skutečné záplavy předávaly informace o povodňových stavech v povodí obou toků.

Povodňový stav na Rokytce
Cvičení, kterými prověřujeme plynulé a spolehlivé předávání informací z terénu při případné skutečné povodni, se zúčastňují zástupci obcí a obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje a městské části hlavního města Prahy, jejichž územím potoky protékají, dále Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Povodí Vltavy a naše organizace jako správce Botiče, Hostivařské přehrady, Rokytky a retenční nádrže Čihadla.
Pravidelná povodňová cvičení jsou pro bezpečnost obcí velmi důležitá, protože ověřují znalost zákonných povinností při povodňových stavech u všech zapojených pracovníků, fungování hlásné povodňové služby i činnost povodňových komisí. Všichni si vyzkouší, jak funguje předávání zpráv mezi jednotlivými složkami systému povodňové ochrany, a zároveň si ověří, zda jsou na nenadálé události připraveni. Nácvikem se zvyšuje bezpečnost občanů a omezují se případné škody na majetku i zdraví osob při skutečné povodni.
Povodňové  cvičení
A jak takové cvičení probíhá?
Vždy ho zahájí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu varující před možným výskytem intenzivních přívalových srážek v oblasti a rozeslání výstražné SMS zprávy dotčeným obcím a městským částem v povodí Botiče a Rokytky. Následuje fiktivní déšť zvyšující průtok vodních toků na úroveň 2. stupně povodňové aktivity, který odstartuje práci povodňových hlídek v jednotlivých obcích. Ty musí ověřit skutečnost v terénu a dále pak předávají zprávy o postupující povodni telefonními hovory, SMS zprávami a e-maily.
Součástí cvičení je vždy i ověřování přesného odečtu vodní hladiny na fotografiích vodočetných latí umístěných v měrných profilech v korytech potoků, které simulují odečty na latích přímo v terénu. Díky správným opakovaným odečtům výšky hladiny vody lze totiž určit, zda povodeň opadává nebo naopak nabírá na síle. Přestože bývá hladina toku měřena i elektronicky, manuální kontrola v terénu má nezastupitelnou důležitost. Na základě těchto analýz následně přijímají jednotlivé obce, městské části i hlavní město Praha odpovídající bezpečnostní opatření. Vše se zaznamenává do povodňových knih, které pak slouží k vyhodnocení průběhu povodňové situace. Poznatky ze cvičení se dále používají pro aktualizaci povodňových plánů a zpřesnění systému komunikace.
Povodňová cvičení probíhají od roku 2017 v intervalu 1 až 2 roky v povodí Botiče, Rokytky a Litovicko-Šáreckého potoka.