Cvičení Botič 2018 prověřilo naši připravenost na povodeň

18. 5. 2018

Zvonící telefony, varovné zprávy, zásahové složky v pohotovosti, Botičem se žene velká voda. Naštěstí vše jen na zkoušku. Tak vypadalo letošní Cvičení Botič 2018, které nám pomohlo prověřit, jak fungují a jak dobře jsou propojené informační kanály, jimiž by v případě skutečné záplavy tekly informace o povodňových stavech v celém povodí Botiče. Cvičení, které se uskutečnilo ve čtvrtek 17. května, se zúčastnilo celkem 25 odpovědných subjektů: obce a obce s rozšířenou působností Středočeského kraje a hlavního města Prahy, jejichž územím Botič protéká, Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Povodí Vltavy a naše organizace jako správce Botiče a Hostivařské přehrady.

V 9 hodin ráno cvičení zahájila výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, který varoval před výskytem intenzivních přívalových srážek v oblasti. Po ní následovaly výstražné sms zprávy, které Operační středisko Krizového štábu hl. m. Prahy rozeslalo dotčeným obcím a městským částem v povodí Botiče. Následný „déšť“ v horní části toku Botiče, který zvýšil průtok vody až na úroveň 2. stupně povodňové aktivity, odstartoval práci povodňových hlídek v jednotlivých obcích.
predavani-zprav

Předávání povodňových informací

Postup fiktivní povodně povodím prověřil získávání a předávání včasných a aktuálních informací mezi všemi stupni orgánů povodňové ochrany. Předávání prvotních informací od obcí i zpětná hlášení mezi správcem vodního toku, operačním střediskem i Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy probíhala bez problémů. Součástí cvičení bylo i ověřování přesného odečtu vodní hladiny na fotografiích vodočetných latí umístěných v měrných profilech v korytu potoka. Díky správnému odečtu výšky hladiny na Botiči a jeho přítocích jsme schopni vyhodnotit např. i nátok do Hostivařské přehrady a určit, zda povodeň opadává, anebo naopak nabírá na síle. Na základě těchto analýz přijímá naše organizace, jednotlivé městské části i hlavní město Praha odpovídající bezpečnostní opatření. Účelem cvičení byla i velmi důležitá plošná roční aktualizace kontaktů, které zajišťují povodňové situace a plynulý přenos informací.
Veškerou komunikaci, telefonickou i sms zprávy, jsme zaznamenávali do povodňových knih. Povodňové knihy z jednotlivých obcí by se k nám měly dostat do konce května a na jejich základě bude celé cvičení ve spolupráci Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy podrobně vyhodnoceno. Z vyhodnocení vzejdou doporučení na aktualizaci povodňových plánů a doporučení pro další povodňové cvičení.