Ochrana oznamovatele (whistleblowing)

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání zjištěného v pracovním kontextu byla do 31. 7. 2023 upravena Směrnicí EU. Od 1. 8. 2023 je účinný zákon č. 171/2023 Sb. ze dne 2. června 2023, o ochraně oznamovatelů (dále jen “Zákon”), kterým je zapracována výše uvedená Směrnice EU do právního řádu České republiky.
Organizace Lesy hl. m. Prahy prohlašuje, že byl zaveden interní oznamovací systém, interní předpisy a jmenována příslušná osoba dle výše uvedeného zákona.

Účel právní úpravy
Smyslem je sjednotit pravidla ochrany osob oznamujících porušení právních předpisů napříč Evropskou unií. Zákon upravuje podávání oznámení a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání, podmínky poskytování ochrany oznamovatelům, definici a povinnosti povinných subjektů a působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů.

Nejdůležitější pojmy
Povinný subjekt – organizace podléhající povinnostem podle Zákona, v tomto případě organizace Lesy hl. m. Prahy.

Oznámení – obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu, a/nebo má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, a/nebo porušuje tento zákon, a/nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.

Oznamovatel – osoba, která má nárok na ochranu před odvetnými opatřeními dle Zákona.

Příslušná osoba – osoba, která přijímá oznámení, tato přezkoumává a navrhuje mimořádná a nápravná opatření dle Zákona a vnitřních předpisů povinného subjektu . Příslušnou osobou může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná, zletilá a plně svéprávná.

Dotčená osoba – osoba, která se měla dopustit protiprávního jednání.

Interní oznamovací systém – soubor postupů, dokumentace, technických a lidských zdrojů podílejících se na procesu ochrany oznamovatelů, evidenci a řešení oznámení. Tyto postupy zajišťují, aby ve všech fázích postupu byla chráněna totožnost každé oznamující osoby, dotčené osoby a třetích osob uvedených v oznámení, například svědků nebo jejich kolegů.

Externí oznamovací systém – správcem tohoto systému je Ministerstvo spravedlnosti. Je určen pro oznamovatele, který nechce nebo nemůže využít interní oznamovací systém povinného subjektu.

Příslušná osoba u organizace Lesy hl. m. Prahy
Mgr. Ing. Gabriela Šmídová
email: whistleblowing@lesy-praha.cz
Telefon: +420 770 194 523

Možnosti pro oznámení:
Písemně na adresu Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Záběhlice, 106 00 Praha 10. Obálku označit „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“.
E-mailem na whistleblowing@lesy-praha.cz
Osobně – schůzka je možná po předchozí domluvě.