Etický kodex zaměstnance a protikorupční strategie Lesů hl. m. Prahy

Zaměstnanec při výkonu své práce dodržuje veškeré platné zákony, interní předpisy organizace, zásady tohoto dokumentu a pravidla slušného chování a respektuje pokyny svých nadřízených, jsou-li v souladu s těmito normami.

Profesionalita

Zaměstnanec si je vědom, že základním předpokladem jeho práce je profesionální přístup k zástupcům veřejnosti, obchodním partnerům a ke spolupracovníkům. Plní své pracovní úkoly zodpovědně, pečlivě, bez zbytečných průtahů a na vysoké odborné úrovni, již si udržuje soustavným vzděláváním, zná a ctí standardy slušného chování a veškerá svá jednání vede s respektem a s úctou vůči ostatním účastníkům a s porozuměním vůči jejich potřebám. Nepovyšuje se nad své názorové oponenty a je přístupný debatě. Uvědomuje si význam, jaký má konstruktivní a flexibilní spolupráce mezi zaměstnanci pro zlepšování úrovně celé organizace, a jeho cílem není udržování statu quo, nýbrž trvalé usilování o co nejlepší kvalitu práce. Tentýž postoj oprávněně vyžaduje od svých kolegů. Nikdy nezneužívá své funkce ani svého vlivu, je za všech okolností čestný a jedná taktně, ale striktně a nezpochybnitelně tak, aby předem vyloučil dojem, že je potenciálně přístupný korupčnímu vztahu.

Reprezentace

Zaměstnanec dbá na to, aby se v pracovní době i mimo ni vyhnul takovému jednání, kterým by svévolně snižoval důvěryhodnost a dobrou pověst organizace. Je si vědom, že svým chováním organizaci reprezentuje a že jeho vystupování může negativně ovlivnit prestiž organizace v očích veřejnosti, zvláště důvěru veřejnosti ve spolehlivost a poctivost organizace a jejích zástupců.

Odpovědnost

Zaměstnanec v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy organizace hospodárně a účelně spravuje veškeré svěřené prostředky, včetně své pracovní doby. Vynakládá maximální možné úsilí k tomu, aby pracoval efektivně a zároveň eliminoval rizika škod na svěřeném majetku a předcházel zbytečným nákladům organizace. Neobohacuje se na úkor organizace a zjistí-li škodu či pochybení, vždy neprodleně informuje svého nadřízeného.

Transparentnost a otevřenost

Zaměstnanec při volbě způsobu jednání vně organizace vychází z toho, že důvěru a podporu veřejnosti si organizace může získat a zachovat pouze tehdy, bude-li její hospodaření transparentní a bude-li aktivně reagovat na podněty obyvatel Prahy, nezamlčovat důležité informace a korektně a trpělivě vysvětlovat argumenty pro svá rozhodnutí.

Organizace cílevědomě vytváří prostředí nepřátelské vůči podvodnému a korupčnímu jednání, oceňuje morální zásady a protikorupční postoje svých zaměstnanců a podporuje jejich další vzdělávání v protikorupční problematice. Prostřednictvím svého vlastního kontrolního systému se dlouhodobě zaměřuje na činnosti, s nimiž se pojí zvýšené korupční riziko. Na profilu zadavatele organizace pro průběžnou veřejnou kontrolu svého hospodaření zpřístupňuje všechny povinné informace a dokumenty vztahující se k veřejným zakázkám stejně jako smlouvy, které uzavřela s vítěznými uchazeči, čímž eliminuje jakýkoli prostor pro korupční jednání v oblasti výběrových řízení. Organizace poskytuje informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, reaguje na telefonické a jiné dotazy a komentáře občanů a aktivně tak vede dialog s veřejností. O své činnosti podrobně informuje všechny zainteresované strany i veřejnost, a to na svých webových stránkách i v terénu, případně dalšími komunikačními kanály, a o důležitých událostech či změnách v oblasti péče o pražskou přírodu, s nimiž by veřejnost měla být obeznámena, vydává rovněž tiskové zprávy.

Nestrannost a střet zájmů

Při rozhodování, jehož výsledek jakkoli ovlivňuje chod organizace, zaměstnanec nezohledňuje svůj osobní prospěch či soukromé vazby a vždy sleduje především zájmy organizace. Vyvaruje se jakéhokoli chování, které by mohlo znevážit důvěru v jeho nestrannost a zakládalo byť hypotetickou možnost korupce. Odmítá veškeré neoprávněné výhody pro svou osobu, které by mohly být považovány za pokus vychýlit určitým konkrétním směrem jeho stanovisko, potažmo stanovisko organizace. Sám aktivně předchází situacím, v nichž by se jeho soukromý finanční, rodinný, podnikatelský či jakýkoli jiný zájem mohl střetnout se zájmem organizace. Dostane-li se i přesto do tohoto konfliktu, neprodleně na něj upozorní a sám navrhne, aby z rozhodovacího procesu mohl odstoupit. Případné důvěrné informace, kterými v důsledku své rozhodovací pravomoci disponuje, nezneužívá ke svému osobnímu zisku.

Oznamovací povinnost a vzdělávání zaměstnanců

Jestliže se některý ze zaměstnanců dozví o potenciálním střetu zájmů nebo má dle hodnověrných zdrojů podezření na nepřípustné korupční jednání v organizaci či jestliže sám zaznamená pokus o korupci vůči své osobě, na tento stav upozorní. K tomu může využít zvláštní protikorupční e-mailovou schránku na adrese nekorupci@lesy-praha.cz, případně může svá podezření oznámit svému nadřízenému, který informaci předá etické komisi organizace, anebo se obrátit přímo na etickou komisi organizace.
Etickou komisi tvoří kontrolor organizace (předseda), zástupce personálního oddělení, zástupce odborové organizace a právník organizace.
Systém oznamování musí být dostatečně důvěryhodný, snadno dostupný a spolehlivě funkční a všichni zaměstnanci o jeho fungování musí být poučeni. Součástí vzdělávání zaměstnanců v protikorupční problematice by tak kromě osvojování způsobů, jak korupci rozpoznat, měla být i propagace protikorupční schránky a vysvětlování principu ochrany těch zaměstnanců, kteří svá podezření na korupci v dobré víře ohlásí. Zmíněné komunikační kanály mohou zaměstnanci využít i tehdy, jestliže se v souvislosti se svou prací cítí být pod jakýmkoli jiným tlakem vycházejícím zevnitř organizace či zvnějšku, jehož projevy nemohou nebo nedokážou sami eliminovat. Protikorupční schránku organizace může kdykoli využít také veřejnost.

Prošetření oznámení

Každým podnětem, který upozorní na podezření nebo nebezpečí korupce uvnitř organizace, se bude vážně zabývat etická komise, která oznamovateli zaručí, že nebude znevýhodněn jakoukoli formou represe či diskriminace, a to ani v případě, že se podezření nepotvrdí. Chráněn nebude pouze ten, u něhož se prokáže, že jeho oznámení bylo vykonstruované a mělo někoho úmyslně poškodit. Oznamovatel má právo zůstat v anonymitě a etická komise musí jeho rozhodnutí respektovat, nebude tedy oznamovatele proti jeho vůli identifikovat ani žádnými alternativními způsoby. Dodané podklady etická komise bezodkladně a prokazatelně (doložitelným písemným záznamem) prověří z hlediska jejich relevance, objektivně vyhodnotí a bude dál postupovat adekvátně vzhledem k výsledkům svého šetření. Podle výsledků šetření také zvolí případná preventivní opatření, která sníží nebezpečí, že se v budoucnu bude podobné korupční či jinak nepřípustné jednání opakovat.

Vyhodnocování protikorupční strategie

Etická komise každoročně vyhodnotí dosavadní fungování protikorupční schránky a v případě potřeby navrhne doplnění nebo aktualizaci etického kodexu zaměstnance a protikorupční strategie organizace či další proškolení odpovědných pracovníků. O všech přijatých změnách v etickém kodexu a protikorupční strategii etická komise informuje všechny zaměstnance. Komise také průběžně shromažďuje návrhy zaměstnanců na přijetí dalších opatření, která by omezila riziko korupce v jejich práci, a posoudí možnost zařazení takových návrhů mezi protikorupční principy organizace.

Závaznost a platnost

Tento dokument je závazný pro všechny zaměstnance, jimž je tak jako veřejnosti k dispozici na internetových stránkách organizace, a nabývá platnosti dnem schválení a podpisu ředitele organizace. Personální oddělení seznámí každého nově přijímaného zaměstnance s obsahem tohoto dokumentu a ujistí se, že dotyčný všem bodům dokumentu rozumí a že je připraven akceptovat protikorupční zásady organizace a přispívat svou prací k jejímu kvalitativnímu rozvoji.