Výskyt rybích společenstev na Říčanském potoce

Provedený výzkum výskytu rybích společenstev se soustředil na zalesněnou nivu Říčanského potoka, protékající přírodní památkou Obora v Uhříněvsi o rozloze 34,9 ha, která se nachází mezi Uhříněvsí a Netlukami.

V případě Říčanského potoka nelze v současnosti hovořit o společenstvu ryb v pravém slova smyslu. Ryby se zde vyskytují jen v závislosti na výše položených rybnících, z nichž jsou sem splavovány. Z původních přítomných druhů se může v toku stabilně udržet jen hrouzek obecný.

ricansky

Vysvětlivky k mapě:

Tok Rokytky byl pro potřeby průzkumu rozdělen na 200 metrů dlouhé sledované úseky.
Pětimístný kód úseků tvoří tři písmena z názvu toku a číslice pořadí ve směru proti proudu toku.

 

Výskyt rybích společenstev v Říčanském potoce na území PP Obora v Uhříněvsi

 

Grafické znázornění rozložení druhů ryb v jednotlivých úsecích toku Říčanského potoka na území PP Obora v Uhříněvsi