Výskyt rybích společenstev v Kunratickém potoce

Přírodní památka údolí Kunratického potoka zahrnuje zalesněnou nivu a svahy Kunratického potoka a jeho pravostranného přítoku. Území o rozloze 152 ha se rozprostírá mezi Kunraticemi a Krčí.

Kunratický potok je z hlediska hydromorfologie v dobrém stavu, jedná se o méně úživný tok. Hlavními negativními faktory působícími na kvalitu vody jsou výpusť čistírny odpadních vod ústící v dolní části areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice v mapovaném úseku Kup02 (vliv se projevuje i na společenstvu ryb, znečištění je zjistitelné i čichem).

kunraticky_small

Vysvětlivky k mapě:
Tok Rokytky byl pro potřeby průzkumu rozdělen na 200 metrů dlouhé sledované úseky.
Pětimístný kód úseků tvoří tři písmena z názvu toku a číslice pořadí ve směru proti proudu toku.

 

Tok není z hlediska sportovního rybolovu obhospodařován. Jediným druhem, který zde dlouhodobě prosperuje, je hrouzek obecný. Mřenka mramorovaná obývá ve velice malé početnosti dolní část PP, další vývoj populace pravděpodobně závisí na eliminaci negativních vlivů. Přítomnost kaprů v tůni pod mostem v úseku Kup12 byla zaznamenána již v srpnu 2007. Dlouhodobě mohou v hlubších partiích toku jistě přežívat okoun říční a plotice obecná.

 

Výskyt rybích společenstev v Kunratickém potoce na území PP Údolí Kunratického potoka

 

Grafické znázornění rozložení druhů ryb v jednotlivých úsecích toku Kunratického potoka