Délka toku 9,9 km
Plocha povodí 15,705 km2
Hydrologické pořadí toku 1-12-01-022
Přítoky Cibulka, Větvený potok, Hlinitý a Z Krematoria
Správce toku Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy
Údržba toku ve správě MZO MHMP Lesy hl. m. Prahy

Zátopová území: Povodí Motolského potoka
Průtoky: N-leté průtoky
Kvalita vody: rozbor, tabulky, hodnocení 2001 – 2009

 

Motolský potok pramení v katastru Praha – Stodůlky a do Vltavy se vlévá u Palackého mostu v říčním km 54,421. Prameniště potoka se nachází nedaleko stanice metra Zličín ve velmi zastavěné komerční a nákupní oblasti. Z celkové délky 9 939 metrů připadá na dolní, celistvě zakrytý úsek 4 251 metrů a na horní, částečně zakrytý úsek 5688 metrů.

Z přírodovědného pohledu potok pramení na úpatí velmi dobře propustných cenomanských pískovců, ve kterých se dobře akumulují srážkové vody. Mezi hlavní přítoky Motolského potoka patří Větvený potok a potok Cibulka.

Horní, částečně zakrytá část Motolského potoka byla v nedávné minulosti vedena v otevřeném korytě, pouze v místech křížení s komunikací bylo provedeno jeho zakrytí. Postupným rozvojem dopravy a zvyšováním požadavků na stavební prostory došlo bohužel v první polovině osmdesátých let k postupnému zakrytí téměř poloviny trasy této horní části koryta.

V úseku od vtoku do celkově zakryté části Motolského potoka v km 4,3 až po silnici vedoucí na Vidouli je koryto otevřené a opevněné dlažbou. Další otevřená část potoka vede od 4,5 km po betonovou lávku v km 5,34, kde potok teče v téměř přirozeném stavu, mezi kořeny vzrostlých stromů. Dále navazuje upravený úsek pod soustavou tří rybníků vymezených na území mezi ulicí Plzeňskou a Zahradníčkovou. Potok dále pokračuje až do 5,97 km korytem opevněným kamenou dlažbou a poté je zatrubněn. Před ulicí Kuklová je koryto potoka opět otevřeno, sleduje skalní útvar Motolského ordoviku, který zde tvoří chráněné území přírody, a opět zaúsťuje do zatrubnění u budovy Motolského krematoria. Pod Zličínem se potok opět otvírá na území suchého poldru.

Údolí, kterým prochází pramenná oblast Motolského potoka, doznala v posledních letech mnoha úprav. Nad levým svahem údolí, kde byly postaveny nové objekty Tatry Zličín, byly změněny odtokové poměry povrchových vod. Levý svah údolí byl upraven přísypem zeminy. Pravý svah údolí pramenné oblasti Motolského potoka je vymezena skalním útvarem výchozů bělohorských pískovců. Území je zarostlé hájem uměle vysázených topolů, které mají v současnosti charakter lužního lesa. Podél skalní stěny jsou jezírka s mokřadní vegetací, dotované prameny na rozhraní perucko-rokycanských a bělohorských pískovců. V roce 2005 byla na tomto území provedena revitalizace prameniště Motolského potoka.

V horní části potoka se kromě zmíněného suchého poldru Pod Zličínem nachází také Mlýnský rybník, Pivovarský rybník a rybníky pod areálem Motolské nemocnice.

Podrobný popis povodí Motolského potoka (Vodohospodářská studie povodí Motolského potoka – Hydroprojekt 2001)

 

Údržba a správa toku

Součástí údržby je čištění koryta, prořezávání břehových porostů, sečení trávy podél břehů, odklízení černých skládek.

Sanace havarijního stavu koryta: Únor – duben 2012

Bude provedena z velkých balvanů uložených volně do koryta a vyklínovaných. Tento typ se poslední dobou stále více rozšiřuje a jsou s ním velmi dobré zkušenosti. Na rozdíl od tvrdých opevnění (beton, kamenná dlažba) se velké balvany lépe přizpůsobí korytu a jsou mnohem odolnější k povodňovým průtokům. Případná oprava je i méně finančně náročná. Další výhodou je, že koryto není hladké a je mnohem vhodnější pro vodní živočichy a to i za nízkého stavu vody. Opevnění nepoškodí ani stromy rostoucí v těsné blízkosti potoka. Pro více informací klikněte

Revitalizace prameniště Motolského potoka: 2005

Revitalizaci prameniště a údolí Motolského potoka zahájil odbor životního prostředí Prahy 13 v roce 2003. V rámci revitalizace byla vybudována cestní síť a dva můstky přes Motolský potok. Také bylo vyčištěno jezírko v lomu a byla vytvořena nová vodní plocha tzv. Rybníček. Lokalita doplnilo odpočívadlo s dětským hřištěm, v okolí se dosadily dřeviny a založily nové trávníky. Smyslem revitalizace je zachovat přírodní ráz údolí a současně umožnit využívání lokality k procházkám a poznávání přírody.

Celý projekt byl hrazen převážně z prostředků získaných od soukromých společností. Revitalizaci prováděly lesy hl. m. Prahy.