Délka toku 11 km
Plocha povodí 31,6 km2
Hydrologické pořadí toku 1-12-01-006/001
Přítoky Roztylský potok, Vestecký, Olšanský, 3 bezejmenné přítoky
Správce toku Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy (úsek 0,05 – 11,00 km)
Povodí Vltavy s. p. (úsek 0,00 – 0,05 km)
Údržba toku ve správě MZO MHMP Lesy hl. m. Prahy

Kvalita vody: rozbor, tabulky, hodnocení 2001 – 2009
Zátopová území: povodí Kunratického potoka
Průtoky: N-leté a M-denní průtky
Výskyt rybích společenstev: dle výzkumu z r. 2007 – 2008

 

Kunratický potok pramení jižně za hranicemi Prahy a do Vltavy se vlévá v Braníku, před Barrandovským mostem. Hlavními přítoky Kunratického potoka jsou Olšanský, Vackovský a Roztylský potok.
Na toku je vybudováno několik rybníků, největší z nich je Šeberák, dále pak např. rybník Hornomlýnský, Dolnomlýnský a Labuť.

Ve své střední části potok protéká Kunratickým lesem. Toto území, kde se zachovala původní rostlinná i živočišná společenstva, je vyhlášeno přírodní památkou – Údolí Kunratického potoka.

 

Údržba a správa toku

Součástí údržby je čištění koryta, prořezávání břehových porostů, sečení trávy podél břehů, odklízení černých skládek.

 

Fauna a flora

Meandrující tok Kunratického potoka je lemován porosty, v nichž převažují zejména olše, vrby, topoly a jasany. Podél potoka kvete v jarních měsících sasanka hajní a pryskyřníková, orsej jarní, plicník lékařský, později zde kvetou také pomněnky nebo kostivaly. V nivě potoka se vyskytují nosatcovití nebo střevlíkovití brouci, např. střevlíček rákosní. Na březích potoka žije vzácný pavouk plachetnatka. Z motýlů zdemůžeme spatřit např. pouzdrovníka olšového nebo batolce červeného. Z ptáků se zde vyskytuje budníček lesní, konipas horský, sedmihlásek hajní, žluna zelená, ale i datel černý. V nivě potoka žije na jednom z mála míst v Praze hrabošík podzemní, v bylinné vegetaci podmáčených luk myška drobná. Doupné stromy poskytují útočiště letním koloniím netopýrů.

 

Rekreace

Tok Kunratického potoka na území Kunratického lesa je přírodní rezervací nazývanou Údolí Kunratického potoka. Touto rezervací prochází podél potoka žlutá turistická značka. Trasa začíná u stanice metra Roztyly a vede Kunratickým lesem, kolem rybníka Labuť, studánky Habrovka, Kunratické hájovny až do Kunratic (Kostelní náměstí, zastávka autobusu č. 114, 165). Na trase se také nachází zřícenina hradu Nový hrádek. Žlutá turistická značka navazuje na modrou a zelenou turistickou značku, které obchází Kunratický les či jím přímo prochází.