Délka toku 0,677 km
Plocha povodí 0,83 km2
Zaústění Litovicko-Šárecký potok – 5,046 km
Hydrologické pořadí toku 1-12-02-004
Přítoky
Správce toku Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy
Údržba toku ve správě MZO MHMP Lesy hl. m. Prahy
Zátopová území Povodí Litovicko-Šáreckého potoka

 

Krutecký potok je pravostranným přítokem Litovicko-Šáreckého potoka. Jeho povodí leží na jižním svahu Šáreckého údolí, což je úsek mezi koupalištěm Džbán a Vltavou, hluboce a ostře zaříznutý do pevných hornin starohor (proterozoika). Celá oblast je zahrnuta do přírodního parku Šárka-Lysolaje a její nejcennější části jsou vyhlášeny jako maloplošná chráněná území.

V roce 2007 byla na Kruteckém potoce provedena revitalizace koryta. Z potoka byly odstraněny staré betonové žlabovky a koryto se upravilo tak, aby potok meandroval údolnicí. Na několika místech byly vyhloubeny tůně a břehy potoka se osadily vlhkomilnou vegetací. Tato revitalizace je vůbec první přírodní revitalizací potoka, která byla v Praze provedena.

 

PŘÍRODNÍ REVITALIZACE POTOKŮ

Technické úpravy drobných vodních toků se prováděly velice často pomocí betonových prefabrikátů. Koryta byla napřímena do co nejkratší trasy a měla tvar lichoběžníku se sklony svahů 1:1 až 1:2. Docházelo tak k negativnímu ovlivnění celého vodního toku a jeho okolí. Cenné příbřežní pásmo mělké vody je u takovéhoto potoka značně redukováno a břehová čára není členitá. Samotné koryto je tak degradováno na stoku pro rychlé odvedení vody. Dno postrádá členitost a minimální hloubka vody neposkytuje životní prostředí pro ryby a jiné vodní organismy.

Přirozená koryta našich potoků nižších poloh mají většinou tvar širokého mělkého pekáče. Směrově dochází k rozvlnění koryta – takzvanému meandrování. Dno přírodních koryt je velice členité, střídají se zde tůně v obloucích a mělké brody mezi oblouky. Nárazové břehy v obloucích jsou většinou strmější, protější jesepové břehy mírnější. Tůně jsou důležitým životním prostředím pro ryby a jiné vodní živočichy a v brodech dochází k prokysličování vody. Obnažené kořeny a mrtvé dřevo v korytech slouží jako úkryty.

Revitalizace technicky upravených koryt v přírodních lokalitách je důležitým krokem k ochraně a zlepšování životního prostředí.

Revitalizace vrací potokům nejen život, ale i přírodní krásu.

 

Plánek revitalizace

Rozdíl: potok po revitalizaci a před ní