Délka toku 4 km
Plocha povodí 6,7 km2
Hydrologické pořadí toku 1-12-02-008
Přítoky Luční potok, bezejmenný přítok DRP3P, bezejmenný přítok DRP1L
Správce toku Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství Magistrátu hl. m. Prahy
Údržba toku ve správě MZO MHMP Lesy hl. m. Prahy

Kvalita vody: rozbor, tabulky, hodnocení 2001 – 2009
Zátopová území: Povodí Drahaňského potoka
Průtoky: N-leté a M-denní průtoky
Situace povodí: Mapa

 

Drahaňský potok pramení v obci Dolní Chabry, respektive požární nádrží v horní části obce. Celková délka toku je 4,0 km, plocha toku je o celkové výměře 6, 593 km2 a je pravobřežním přítokem Vltavy. Průměrný sklon povodí je 21,2 %.

Posuzované území je tvořeno přirozeným povodím Drahaňského potoka, které má směr východ – západ při severním okraji Prahy. Široké údolí s intravilánem obce Dolní Chabry navazuje v západní části na úzkou Drahaňskou rokli. Ta se stále se zužující údolnicí končí po 1,5 km zaústěním do hlavní údolnice Vltavy.

Od Ďáblického háje terén směrem k severu až severozápadu postupně klesá z nadmořské výšky cca 320 – 330 m. n. m. do centrální části Dolních Chaber a dále do údolí, které pokračuje do Drahaňského údolí. Podél Drahaňského potoka klesá terén až k Vltavě s nadmořskou výškou 170 m. n. m. Na okraji zájmového území terén od údolních poloh stoupá k hranici rozvodí do nadmořské výšky 300 – 305 m. n. m.

Vegetace celé horní části toku Drahaňského potoka (až po čistírnu odpadních vod) představuje náhradní, druhotnou vegetaci, tvořenou převážně ruderálními, zvláště nitrofilními druhy, popř. druhy se širokou ekologickou amplitudou, které mohou rovněž osídlovat ruderální stanoviště. Rozsáhlé porosty dominantní kopřivy dvoudomé a doprovodných druhů nelze považovat za zbylé fragmenty zaniklého přirozeného společenstva (ptačincové olšiny). Na celém toku Drahaňského potoka vstupují do bylinných a keřových pater břehových společenstev druhy ruderální, nitrofilní a neofytní.

V žádném ze studovaných porostů zájmového území nebyl zaznamenán výskyt druhu chráněného na základě zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

 

Geologická mapa