Typ nádrže průtočná
Objem nádrže 10 694 m3
Plocha hladiny 6 873 m2
Typ vzdouvací stavby zemní sypaná hráz (výška cca 4,3 m)
Spodní výpust otevřený požerák trojdrážkový
Pravobřežní bezpečnostní přeliv boční, z kamenného zdiva s obdélníkovým spadištěm
levobřežní bezpečnostní přeliv kašnový, z kamenného zdiva

 

Dolnomlýnský rybník patří mezi pražské historické rybníky a je zanesen již na mapách kolem roku 1750. V okolí rybníka se tehdy rozprostíraly louky a Kunratický les začínal až pod rybníkem. Nad rybníkem se pak táhly mokřady až k Hornomlýnskému rybníku. Z dochovaných podkladů se podařilo zjistit, že v roce 1982 proběhla na rybníce rozsáhlá oprava. V rámci oprav byly zřízeny oba bezpečnostní přelivy a opravena hráz a požerák. Bohužel tyto opravy byly provedeny tak nekvalitním způsobem, že v současné době rybník vyžaduje opět generální opravu. Oba bezpečnostní přelivy tečou, zdivo nábřežní zdi je poškozené a v požeráku jsou zcela erodované drážky na hradítka.

 

2011 – Charakter rekonstrukce

Z tohoto důvodu přistoupil odbor ochrany prostředí MHMP k celkové rekonstrukci rybníka. Oba přelivy budou zbourány a postaveny znovu. U levého přelivu bude mírně změněn tvar, aby lépe hydraulicky vyhovoval převádění velkých vod. Záhlaví přelivů bude opatřeno kamenořezem, tak jak se to na rybnících dělá již po staletí.

Zdivo nábřežní zdi bude opraveno a znovu přespárováno.

Požerák a výpustní potrubí budou znovu zasanovány a v požeráku budou instalovány nové vodící drážky.

Proměnou projde i zeleň v okolí rybníka. Na hrázi vznikne pás zeleně a na břehu bude provedena dosadba našich původních dřevin, jako jsou olše a vrby.

Projekt revitalizace Dolnomlýnského rybníka povede k zajištění bezpečnosti vodního díla a jeho zachování pro další generace. Dále také dojde ke zvýšení jeho ekologické i estetické hodnoty.

Přehledná situace opravy (pdf)

 

Pobřežní přeliv, Situace

Investor Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora Ing. Richard Polifka (tel. 236 005 818)
Ing. Jiří Karnecki (tel. 236 005817)
Projektant Ing. Jiří Jílek
Dodavatel stavební části Lesy hl. m. Prahy – Středisko vodní toky
Vedoucí střediska Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí Pavel Semecký
Doba realizace duben 2011 – srpen 2011