Xaverovský rybník II jsme do naší správy převzali v roce 2016. Rybník, který je napájen Svépravickým potokem, dlouho nebyl udržován, je zastíněn vzrostlými stromy na konci jejich životnosti a jeho břehové porosty jsou neprostupné pro pravidelnou údržbu. Z tohoto důvodu nyní provádíme probírku vybraných dřevin v okolí rybníka i přilehlého potoka. Vodní plochu těmito zásahy prosvětlíme a podpoříme její ekologické funkce.

Břehové porosty v okolí Xaverovského rybníka II a Svépravického potoka se nachází ve velmi špatném zdravotním stavu, v důsledku stáří se stromům samovolně odlamují velké větve a postupně dochází k jejich celkovému rozpadu. V terénu bylo vytipováno celkem 56 dřevin v havarijním stavu a ty jsme začali postupně odstraňovat. Jedná se o vrby bílé, které jsou situované především v nátokové části rybníka.

Kromě toho, že odstraněním části vzrostlých dřevin rybník prosvětlíme, na jejich místě se uvolní prostor pro vytvoření funkčního litorálního pásu neboli oblasti pobřežních mělčin, které přirozeně vznikají v okolí stojatých vod a bývají domovem řady vzácných vodních rostlin a živočichů, především obojživelníků. Cílem těchto úprav je nejen zpřístupnění břehových porostů pro pravidelnou údržbu a podpora ekologických funkcí vodní plochy, ale chceme jimi také dosáhnout větší atraktivity území pro místní obyvatele.

Kácení vybraných dřevin provádíme nyní, v době vegetačního klidu, abychom co nejvíce omezili vliv na okolní přírodu. Realizujeme jej na základě podnětu odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, z jehož prostředků je akce financována.

kaceni-biologicky_mapa

Vyznačené místo zásahu