Zástupci města Hranice plánují v rámci protipovodňové ochrany města výstavbu dvou suchých retenčních nádrží a oslovili naši organizaci s žádostí o zajištění odborné exkurze po zařízeních obdobného typu. V druhé polovině března přijeli do Prahy odborníci z organizací Povodí Moravy a Lesů ČR jako správce drobných toků a zástupci města Hranice a obcí nad městem Hranice, v jejichž katastrech by se nové nádrže nalézaly.

Mezi odbornou veřejností se vodní plochy Prahy a především jejich úspěšné vodohospodářské a revitalizační úpravy těší velkému zájmu. Na nepříliš rozsáhlém území lze ukázat různé typy vodních ploch a protipovodňových opatření a také porovnat jednotlivé přístupy v procesu jejich revitalizace. Cenné jsou také praktické zkušenosti pracovníků našeho střediska Vodní toky se stavebními úpravami vodních ploch i s následnou běžnou údržbou.

Společnou exkurzi jsme zahájili návštěvou suché nádrže Čihadla, která se nachází na vodním toku Rokytka a v minulosti prošla výraznou revitalizací, při níž velkokapacitní koryto nahradily meandry, které doplnily tůně, mostky a břehové porosty. Další zastávkou bylo vodní dílo N4 Jinonice, které slouží k vyrovnání maximálních odtoků povodí Jinonického potoka. Exkurzi jsme zakončili na retenční nádrži Stodůlky III (tzv. Asuán). Obě tato díla jsou od výstavby v původním stavu.