Okolí potoka Botiče v letošním roce čekají nemalé úpravy, které by měly podpořit ekologicky významnou lokalitu jeho meandrů. Z nivy potoka v Hostivaři plánujeme odstranit stavební navážku, abychom při případných povodních docílili zvýšení průtoku, zároveň snížili rychlost proudící vody a umožnili její rozliv, a kolem potoka vytvoříme tůně a přirozeně vlhké louky, které v budoucnu poslouží jako vhodný biotop pro rostlinná a živočišná společenstva. V příštích dnech kvůli těmto plánovaným úpravám nedaleko Kozinova náměstí pokácíme 80 stromů a 140 m2 keřů v okolí potoka. Po dokončení všech prací zde vysadíme kvalitní nové dřeviny domácího původu.

Celá akce nese název Otevřené oddechové území Kozinova – Meandry Botiče a je součástí revitalizačního projektu hlavního města Prahy Potoky pro život. Okolí koryta v délce 360 metrů upravíme tak, aby se zvýšila členitost stávajícího břehu a vzhled koryta se tak přiblížil přirozenému stavu. Zároveň zde ponecháme několik ostrůvků se stávajícími dřevinami. Rozšířené litorální pásmo pak poslouží jako útočiště mokřadním rostlinám a živočichům vázaným na vodní prostředí, především obojživelníkům a bezobratlým živočichům.

S kácením vybraných stromů bychom měli skončit nejpozději do konce ledna. Předpokládáme, že náhradní výsadby dřevin u Botiče po skončení všech prací stihneme provést ještě v průběhu letošního roku. Do výsadeb zařadíme druhy vhodné pro mokřadní stanoviště, jako je například olše lepkavá (Alnus glutinosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgaris), brslen evropský (Evonymus europeus), javor babyka (Acer campestre), vrba trojmužná (Salix triandra) či líska obecná (Corylus avellana). Okraje nových tůněk osázíme mokřadními rostlinami a vytipovaná místa zatravníme směsí osiva určeného pro založení přirozené vlhké louky. Tím dosáhneme rychlejšího návratu lokality do co nejpřirozenější přírodní podoby.

kaceni-botic_mapa

Vyznačení lokality, které se kácení dotkne

Veškeré vegetační úpravy budeme provádět v souladu s požadavky Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, z jehož prostředků celou akci financujeme.

koryt-botice

Botič v Hostivaři, jehož okolí budeme revitalizovat