Dalších 50 kilometrů potoků na území hlavního města má šanci na kvalitní údržbu a v případě nutnosti i na revitalizaci břehových porostů. Od poloviny letošního roku Lesy hl. m. Prahy udržují další úseky Rokytky s bezejmennými levobřežními a pravobřežními přítoky, pražskou část Říčanského potoka, Netlucký potok, Hádecký potok a Běchovický potok, včetně jeho bezejmenného pravobřežního přítoku. Celková délka potoků, o které se naše organizace stará, tak nyní narostla na takřka 300 kilometrů.

Mapku s vyznačením nových úseků připravujeme.

Pracovníci střediska Vodní toky ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy začali postupně revidovat jednotlivé nově spravované toky. Během léta vytipovali kritická místa, zejména z hlediska možných problémů v průběhu zvýšeného stavu vody, a v několika nejrizikovějších lokalitách provedli nejnutnější zprostupnění koryta vodního toku. Na tuto “první pomoc” naváže následná pravidelná údržba a případně i rozsáhlejší revitalizace, tak aby se i tyto potoky dostaly do stavu, který pro Pražany nepředstavuje riziko.

Rokytka-Hrdlorezy

Úsek potoka Rokytky v Hrdlořezech, který již v naší správě prošel důležitou revitalizací