Území suché nádrže Interlov na samém okraji Kunratického lesa má v současné době pouze jeden účel a tím je protipovodňová ochrana. Revitalizace, kterou tento týden zahájil odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, by proto měla zvýšit také ekologickou a estetickou hodnotu celé lokality tak, aby nádrž mohla sloužit obyvatelům okolních sídlišť k procházkám a k rekreaci a aby zde našli vhodné útočiště i živočichové žijící ve městě.

Revitalizací projde zejména koryto Roztylského potoka, který v současné době protéká suchou nádrží po nevzhledných polovegetačních panelech. 120 metrů panelů z potoka odstraníme a nové koryto se místy opevní pouze balvanitou rovnaninou. Dál pod hrází, směrem k Labuti, byl Roztylský potok v rámci výstavby suchého poldru opevněn betonovými žlabovkami, a tak nyní vypadá spíše jako odvodňovací kanál. V rámci revitalizace se žlabovky odstraní a koryto stabilizují kamenné prahy. Roztylský potok tak opět získá svůj přírodní vzhled.

Atraktivitu celého území ještě zvýší nový malý rybníček o ploše cca 2 400 m2, který vyhloubíme před hrází a jehož břehy budou později osazeny mokřadními rostlinami.

Důležitou součástí revitalizace je také zajištění technické bezpečnosti vodního díla, a proto projekt počítá také se sanací a opravou bezpečnostního přelivu.

Prosíme všechny návštěvníky, aby dbali na svoji bezpečnost, nevstupovali na staveniště a do míst ohraničených páskou. Současně doufáme, že omluvíte dočasně sníženou kvalitu rekreačního využívání této lokality. Děkujeme za pochopení.

mapa-revitalizace-roztylsky-potok

Mapa revitalizace Roztylského potoka

Suchá nádrž Interlov

Nádrž Interlov byla vybudována v roce 1980 jako suchá retenční nádrž, tedy nádrž „bez vody“, která slouží k zachycování přívalových srážek. Nádrž je součástí systému odvádění dešťových vod z oblasti sídliště Jižní město II, k němuž patří i rozsáhlá síť dešťových kanalizací. Tyto dešťové kanalizace nejprve ústí do dešťové usazovací nádrže, kde se voda čistí od hrubých nečistot a odkud pak odtéká do suché retenční nádrže Interlov. Hlavním smyslem této stavby je protipovodňová ochrana spodní části Kunratického potoka a Braníka. Nádrž dokáže díky 4,5 m vysoké a 83 m dlouhé hrázi při povodních pojmout až 16 399 m3 vody a její zatopená plocha pak činí 12 559 m2.

Suchá nádrž vznikla přehrazením údolí Roztylského potoka. V té době byla již všechna původní prameniště stržena výstavbou dešťových kanalizací, a proto potok v současné době začíná až těsně nad nádrží.

 

Fakta o projektu

Akce Zajištění stálého nadržení SN Interlov a revitalizace Roztylského potoka
Investor hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Projektant Ing. Jiří Hybášek
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy – středisko Vodní toky, Práčská 1885, Praha 10
Vedoucí střediska Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí Josef Richtera
Realizace leden 2016 – listopad 2016

zdrz-Interlov