Historický vodojem a vodovod v ulici Na Pomezí sloužil kdysi jako zdroj vody pro Jinonický zámek a soustavu Jinonických rybníků (Panský, Jinonický a Butovický). V současné době ale již vodovod nefunguje a voda odtéká do lesa pod vodojemem. Jinonický potok se však potýká i s dalším problémem a tím je masivní zastavění oblasti Vidoule, které vysušilo horní část povodí potoka. Rozsáhlé zpevněné plochy totiž dešťové vodě neumožňují, aby se přirozeně vsákla do podzemních vrstev. Místo toho voda odtéká do dešťových kanalizací, které ji odvádí mimo potok i rybníky.

Aby posílil pramennou oblast Jinonického potoka, přistoupil odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy k obnově Jinonického vodovodu.

Celá akce se dělí na dvě etapy. První etapa spočívá v samotné obnově vodovodu, která bude prováděna tzv. bezvýkopovou technologií (tzn. vrtem).

Tato část úprav začne 20. října a práce potrvají do konce listopadu 2015.

Druhá etapa pak zahrnuje úpravu otevřeného koryta v parku u ulice Vidoulská.

Investorem akce je odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, generálním dodavatelem jsou Lesy hl. m. Prahy.

odvodneni

V přírodních podmínkách krajina vodu přirozeně zadržuje. Voda sytí prameny, potoky i rybníky a krajinou neškodně protéká.

Pro urbanizované území je charakteristická snaha vodu co nejrychleji odvést dešťovými kanalizacemi do vodního toku. V bezdeštném období pak krajina vysychá a při deštích ji sužují povodně.