Na jaře tohoto roku bude zahájena revitalizace Hostavického potoka, která je součástí celopražského projektu Potoky pro život. Hostavický potok přijde o své nevzhledné betonové koryto a získá nové, přirozeně meandrující, osázené kvetoucími vodními rostlinami. Návštěvníci této lokality jistě ocení nové mlatové stezky, dřevěné lávky i plánované vyhlídkové molo. Projekt je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Hostavický potok je levostranným přítokem Rokytky, pramení v Dolních Měcholupech a jeho délka je 5,89 km. Potok protéká městskou částí Dubeč a Dolní Počernice a s Rokytkou se stéká v suchém poldru Čihadla. Napájí jedinou vodní nádrž RN Slatina v Dubči.

V osmdesátých letech 20. století byla větší část potoka napřímena, zkapacitněna a jeho koryto bylo vybetonováno. Tato úprava byla zvláštní tím, že v korytě byly z betonu utvořeny jakési bochánky, jejichž účelem bylo zachytávání zeminy a obrůstání zelení. To se však podařilo jen částečně a potok zůstal v hydromorfologicky a ekologicky nevyhovujícím stavu.

Revitalizace potoka byla s ohledem na majetkoprávní vztahy navržena v km 1,1−2,0, tedy od ulice Českobrodské po soutok se Štěrboholským potokem. Okolí potoka je spíše parkově upraveno s několika dětskými hřišti a lesní i roztroušenou zelení, která je však ve špatném stavu (zejména porosty u nás nepůvodního javoru jasanolistého s poškozenou stabilitou).

Cílem revitalizace Hostavického potoka je začlenit vodní tok do okolní zeleně a zvýšit tak ekologický, estetický a rekreační potenciál území. V rámci revitalizace bude nejprve vybudována širší sníženina nazývaná berma, do které bude vymodelováno menší meandrující koryto Hostavického potoka. Malé koryto bude sloužit pro běžné průtoky, berma pak pro průtoky povodňové. Berma se začlení do okolního terénu tak, aby co nejpozvolněji navazovala na okolí.

příklad revitalizace na Litovicko-šáreckém potoce - hloubení koryta

Příklad revitalizace na Litovicko-Šáreckém potoce – hloubení koryta

Lokalitu zpřístupní mlatové stezky pro pěší. Vzhledem k charakteru území nejsou stezky určené pro rozsáhlejší využití cyklisty a trasování cyklostezek je plánováno mimo zájmové území. Křížení cest s vodním tokem bude řešeno dřevěnými lávkami. Podél stezek se umístí lavičky a v místě dětského hřiště nové herní prvky. Dále zde budou umístěny informační tabule o revitalizacích potoků a zajímavé fauně a flóře v okolí Hostavického potoka. Tůně budou doplněny o vyhlídkové dřevěné molo, které usnadní pozorování přírody.

Podrobnou situaci revitalizovaného území si můžete prohlédnout zde.

Tento projekt revitalizace je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

 

OPPK

Cíle revitalizace

  • Zlepšení hydromorfologického stavu toku a okolní nivy,
  • zvýšení biotopové nabídky lokality,
  • zvýšení biodiverzity,
  • doplnění v územním plánu vymezených prvků ÚSES,
  • zlepšení architektonické a rekreační funkce oblasti jako součásti městské zeleně.

 

Fakta o projektu

Investor hlavní město Praha, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817)
Ing. Richard Polifka (tel.: 236 005 818)
Ing. Martina Buchtíková (tel.: 236 005 810)
Projektant Šindlar s. r. o.
Dodavatel Stavby rybníků s. r. o., Ing. Martin Suchopar
Realizace duben 2015 − září 2015