Další z krásných míst v Praze se v letošním roce dočká revitalizace. Retenční nádrž Slatina a její okolí patří mezi nejcennější pražské ornitologické lokality a je častým cílem rybářů, cyklistů i in-line bruslařů. V rámci revitalizace budou kolem rybníka vysazeny nové stromy, založeny kosené louky s tůněmi, rovněž se upraví koryto Hostavického potoka a prodlouží trasa stávající cyklostezky. Projekt, který je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj, bude ukončen v září 2015.

Retenční nádrž Slatina byla postavena na podmáčených loukách v okolí Hostavického potoka v k. ú. Dubeč v osmdesátých letech 20. století a do provozu byla uvedena v roce 1985. Nádrž byla vybudována za účelem zachycení zvýšených průtoků na Hostavickém potoce, a to zejména z oblasti průmyslové zástavby Dolních Měcholup. Hráz nádrže je dlouhá 153 m a vysoká 4,7 m a její břehy jsou opevněny polovegetačními tvárnicemi. Při povodních je nádrž schopna pojmout až 172 107 m3 vody a zatopená plocha je cca 10,9 ha.

Řešené území retenční nádrže Slatina (dále jen RN) je poměrně malé svou rozlohou, avšak tvoří ho oblasti rozdílného charakteru a využití. Zatímco ve východní a severní části se nachází plochy využívané převážně k volnočasovým aktivitám (rybářský revír, cyklostezka, in-line bruslení atd.) a louky s ojedinělou zelení, v západní části podél silnice K Lesíku se nachází naopak vzrostlý a hustý pás zeleně, s přechodem do neudržované louky s roztroušenými keři a stromy. Jižní část lokality je spíše klidovějšího charakteru, navazuje na neudržovaný sad a intenzivně zemědělsky využívané plochy až k přítoku Hostavického potoka v jihozápadní části území. Okolí nádrže je významné nejen z hlediska volnočasových aktivit − v rámci celé pražské aglomerace je Slatina velmi cennou ornitologickou lokalitou s potvrzeným výskytem řady chráněných druhů ptáků.

Navrhované řešení biologických úprav má za cíl zachovat, stabilizovat a podpořit ekologické hodnoty oblasti a zároveň využít a usměrnit rekreační potenciál dané lokality.

retenční nádrž Slatina

Retenční nádrž Slatina

Revitalizace Hostavického potoka

Koryto Hostavického potoka bylo v minulosti nad nádrží zkapacitněno a zpevněno do betonového lichoběžníku. V rámci revitalizace se koryto v délce 280 m zruší a zasype. Nově se vybuduje mělké revitalizační koryto na sousedních pravobřežních pozemcích. Cílem je zvýšit ekologickou i estetickou hodnotu Hostavického potoka a podpořit samočisticí schopnost koryta.

Biologická část

Hlavní město Praha vlastní v okolí retenční nádrže cca 9,8 ha pozemků, na kterých vzniknou plochy různých druhů zeleně včetně polního mokřadu. Podél silnice K Lesíku bude vysázen pás clonné zeleně, která v budoucnu oddělí okolí retenční nádrže od rušné silnice. Na neudržovaných plochách vzniknou louky s roztroušenou zelení. Na loukách a na poli bude vyhloubeno několik tůní pro obojživelníky. Břehy nádrže budou na dvou místech pozvolnější, aby se lépe propojilo vodní a suchozemské prostředí. Cílem úprav je stabilizovat území a zvýšit jeho ekologickou, estetickou a krajinotvornou funkci.

Cyklostezka

V současné době cyklostezka kříží silnici K Lesíku v délce cca 40 m, což je vzhledem k frekvenci dopravy velmi nebezpečné. Projekt řeší prodloužení cyklostezky mimo silnici tak, aby se silnice K Lesíku překonávala pouze kolmo v jednom místě a zvýšila se tak bezpečnost uživatelů cyklostezky i řidičů.

Tento projekt revitalizace je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.

 

OPPK

Fakta o projektu

Investor hlavní město Praha, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817)
Ing. Richard Polifka (tel.: 236 005 818)
Ing. Martina Buchtíková (tel.: 236 005 810)
Projektant Ing. Jiří Hybášek
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy, středisko Vodní toky
Zástupce dodavatele Ing. Ondřej Palička (tel: 777 719 005)
Pavel Semecký
Realizace březen 2015 − září 2015