Téměř zaniklý Butovický rybník se připojil k řadě bezmála 50 rybníků, které byly opraveny v rámci celopražského projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží. Po dlouhých letech se tento rybník opět podařilo napustit a obnovit tak další zanikající vodní plochu v Praze.

Opravu rybníka zajišťoval Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP. Veškeré stavební práce prováděla organizace Lesy hl. m. Prahy, která bude zajišťovat i následnou údržbu.

Butovický rybník byl klasickým návesním rybníkem starých Butovic (Jinonic) a sloužil zejména k chovu ryb. Původně byl větší a zasahoval až do současného parku. V průběhu 20. století byl však zčásti zasypán a jeho břehy byly opevněny kamennými zdmi. V devadesátých letech se v okolí rybníka vystavěla kanalizace a od té doby se Butovický rybník potýkal s nedostatkem vody. V roce 2004 proběhla oprava rybníka, která spočívala v přespárování původních zdí a utěsnění dna i nátoku. Ale ani tato opatření nepřinesla kýžený účinek a rybník se už nepodařilo napustit. V roce 2012 byl rybník zařazen do projektu Obnova a revitalizace pražských nádrží.

butovicky-rybnik

Bezpečnostní přeliv rybníka

Nejdůležitějším úkolem bylo nalezení příčiny protékání a v rámci těchto průzkumů byla provedena i prohlídka přilehlé kanalizace. Zjistilo se, že cca 20 metrů pod rybníkem přitéká do kanalizace velké množství čisté vody. Pracovníci PVK, a. s., tento přítok zaslepili a po následné kontrole stoky bylo zjištěno, že voda prosakuje do štoly na několika místech v prostoru bezpečnostního přelivu rybníka. Na základě těchto informací byla naplánována celková rekonstrukce rybníka, která byla zahájena na jaře 2013.

Už při bourání starých objektů se zjistilo, že původní bezpečnostní přeliv byl postaven bez základů, přímo na bahnitém dně rybníka, a zdi za přelivem byly tak děravé, že jimi voda bez problémů odtékala až do blízké kanalizační stoky. Veškeré původní konstrukce byly tedy odstraněny a rybník dostal nové nábřežní zdi ze železobetonu s kamenným čedičovým obkladem. Vystavěn byl i nový bezpečnostní přeliv a vypouštěcí zařízení. V zadní části, kde rybník přiléhá k malému parčíku, byly původní zdi zrušeny a břeh se vymodeloval jako pozvolný přírodní svah s vegetačním opevněním z kvetoucích mokřadních rostlin. V rybníku byl svah stabilizován těžkou balvanitou rovnaninou. Došlo tak k pozvolnému propojení vodního a suchozemského prostředí, jež v městské krajině představuje velmi důležitý prvek.

Opravou Butovického rybníka ale práce v této oblasti rozhodně neskončily. Pracovníci organizace Lesy hl. m. Prahy se přesunuli na nedaleký Jinonický rybník, který je rovněž v havarijním stavu a jehož celková revitalizace byla v těchto dnech zahájena. Jinonický rybník bude znovu napuštěn na jaře příštího roku.

tisková zpráva ke stažení