Rokytka a její okolí prošly v minulosti značnými změnami. Kdysi vinařské oblasti Libně a Vysočan, kam se ještě na začátku 19. století jezdilo za přírodou a na venkov za rekreací, zasáhla během 19. a 20. století rozsáhlá proměna. Na začátku 20. století byla provedena vůbec nejvýznamnější regulace Rokytky: Během let 1905 – 1910 došlo k napřímení, prohloubení a opevnění jejího koryta od Libně po Hloubětín.

Další regulací pak utrpělo koryto na mnoha místech svého toku v 70. letech minulého století.

Napřímené koryto Rokytky se nachází i nad Hořejším rybníkem. Břehy byly původně osázeny alejí hrušní a ořešáků, ale kvůli dlouholeté zanedbané údržbě zarostly náletovou vegetací. Samotné koryto Rokytky je tak degradováno na jakýsi kanál sloužící k rychlému odvedení vody. Dno postrádá členitost, levý břeh je nepřístupný a ekologická hodnota lokality je nízká.

imgp6308

Zpřírodnění koryta Rokytky nad Hořejším rybníkem

Revitalizace technicky upravených koryt v přírodních lokalitách je důležitým krokem ochrany a zlepšování životního prostředí. Revitalizace vrací potokům nejen život, ale i přírodní krásu.

V této lokalitě bude koryto Rokytky přeloženo do louky na levém břehu. Cílem revitalizace bude vytvořit přírodě blízké, klikatící se a mělké koryto Rokytky, jak by asi vypadalo před regulací. Aby nedocházelo k častému vylévání Rokytky na okolní louku, bude v okolí koryta v rozsahu cca 20 metrů snížen terén a vytvořen tzv. meandrový pás (na situaci označený zeleně), který bude sloužit k bezpečnému provádění povodňových průtoků. Původní koryto Rokytky bude z větší části zasypáno vykopanou zeminou. Na třech místech, která zasypána nebudou, bude původní koryto rozšířeno a vzniknou zde malá jezírka. Další jezírko bude vybudováno v západní části louky. Vzhledem k nevyřešeným majetkoprávním vztahům nebude revitalizace provedena na pozemku 269/8 k. ú. Hrdlořezy.

Autor textu: www.praha-priroda.cz

Fakta o projektu
Investor hlavní město Praha, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Martina Buchtíková (tel.: 236 005 810)
Projektant Šindlar, s. r. o.
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy, středisko vodní toky
Zástupce dodavatele Ing. Ondřej Palička, Pavel Semecký
Doba realizace listopad 2013 – květen 2014