Revitalizace Řepského potoka je jedním z nejstarších pražských revitalizačních projektů, protože byl zadán již v roce 1999 a teprve v roce 2013 se podařilo získat stavební povolení na poslední etapu.

Ačkoli Řepy měly historicky nouzi o pitnou vodu, užitkové vody zde bylo dostatek a ještě v minulém století se zde nacházely čtyři rybníky. Dodnes se zde zachovaly názvy jako Blatiny či ulice Na Moklině. S rozvojem výstavby byly všechny rybníky až na rybník Prasečák zrušeny a odvodněny. Projekt revitalizace Řepského potoka tak má symbolicky navrátit vodu do Řep a zároveň zajistit dostatek vody pro poslední řepský rybník. Voda pro Řepský potok bude získána z jezera Hliník. Přebytečná voda totiž až doposud odtéká dešťovou kanalizací do čistírny odpadních vod Klio a odtud pak do Zličínského potoka.

Cílem projektu je svedení vody z jezera Hliník pod železniční tratí a ulicí Na Chobotě do prostoru nad Penny Marketem. Tam se potok poprvé objeví na povrchu a jako malý přírodní potůček poteče pruhem zeleně pod sídlištěm až k Penny Marketu, kde opět zmizí v zatrubnění. Dále se potok objevuje v již realizované části těsně nad rybníkem Prasečák a odtamtud teče již původním korytem až k Pražskému okruhu, kde opět mizí v dešťové kanalizaci a odtéká do Litovicko-Šáreckého potoka. Podél potoka bude vybudováno několik malých tůněk a otevřené koryto potoka bude osázeno vegetací.

Hledání cesty k realizaci projektu bylo opravdu velmi náročné a zdlouhavé. První překážkou, která projekt na několik let zastavila, byla výstavba Pražského okruhu, který s Řepským potokem vůbec nepočítal. Řešení se našlo až v roce 2006 v rámci budování sjezdu z Karlovarské ulice.

Při výstavbě odvodnění komunikace se podařilo prosadit napojení cestních příkopů na dešťovou kanalizaci, která vede dále do Litovicko-Šáreckého potoka. Tím byla cesta pro Řepský potok otevřená a mohla se začít realizovat první etapa projektu. Tou bylo provedení napojení balastních vod natékajících do dešťové usazovací nádrže Řepy III přímo do koryta Řepského potoka.

 

 

V roce 2010 pak následovala další část revitalizace, která spočívala v provedení protlaku pod ulicí Žalanského a napojení balastních vod ze stávajících dešťových kanalizací do rybníka Prasečák.

Zajímavostí je, že při výkopech byla náhodou objevena historická odvodňovací štola kláštera. Po několika desetiletích bylo znovu zprovozněno původní odvodnění budov a zároveň byl získán další zdroj vody pro Řepský potok.

Poslední etapa, která vede od jezera Hliník až k Penny Marketu, se opět na několik let pozastavila kvůli složitým a nevypořádaným majetkoprávním vztahům.

Veškeré potřebné souhlasy se podařilo získat až v roce 2012 a o rok později již bylo vydáno stavební povolení.

Autor textu: www.praha-priroda.cz

Přílohy

Historická mapa Řepského potoka

Mapa Řepského potoka s popisem

Informace o revitalizaci

Situace revitalizace

Vzorové příčné řezy