Butovický rybník byl klasickým návesním rybníkem starých Butovic (Jinonic) a sloužil zejména k chovu ryb. Původně byl větší a zasahoval až do současného parku. V průběhu 20. století však byla jeho část zasypána a břehy opevněny kamennými zdmi.

V současné době se rybník potýká s kritickým nedostatkem vody a je zarostlý mokřadní vegetací. Ztráta vody byla původně připisována špatnému technickému stavu rybníka, a to zejména jeho kamenných nábřežních zdí. Proto byla v roce 2004 provedena celková oprava zdí, vypouštěcího zařízení i bezpečnostního přelivu. I přes tato opatření se však bohužel nepodařilo rybník napustit.

Neutěšený stav rybníka má hned několik příčin. Tou první je nekvalitně provedené spojovací potrubí mezi Jinonickým a Butovickým rybníkem. Potrubí bylo dokonce na několika místech proraženo vodovodními přípojkami, tuto závadu však už odstranili pracovníci PVK, a. s. Rybníku rozhodně neprospěla ani stavba metra, které funguje jako velká podzemní drenáž a snižuje tak hladinu podzemní vody v celém okolí. Kvůli jeho výstavbě vyschlo mnoha okolních studní.

 

 

Revitalizace rybníka

Jak ukázal nejnovější průzkum z roku 2013, hlavním problémem nedostatku vody v rybníce je špatně provedená kanalizace v ulici Stodůlecká, která vody z rybníka drénuje.

V rámci revitalizace rybníka bude provedeno zainjektování a zatěsnění okolí kanalizace. Podobný způsob těsnění byl již použit na Čimickém rybníce, který se také léta potýkal s nedostatkem vody kvůli špatně provedené kanalizaci.

Poškozený bezpečnostní přeliv, který je nedostatečně založen a v současné době se pozvolna naklání do rybníka, bude celý odstraněn a nahradí ho nový, hydraulicky výhodnější přeliv. Součástí akce bude i provedení oprav nábřežních zdí a vyčištění dna rybníka.

Po dokončení prací na rybníce budou práce pokračovat na napojení historického Vidoulského vodovodu do pramenné části Jinonického potoka. To by mělo zajistit další zdroj vody pro soustavu Jinonických rybníků.

Autor textu: www.praha-priroda.cz

 

pohled do kanalizační stoky

Pohled do kanalizační stoky

 

Práce projektanta

Výchozí stav Butovického rybníka

Oprava havarijního stavu rybníka, první etapa

Oprava havarijního stavu rybníka, první etapa, příčný řez

Oprava havarijního stavu rybníka, druhá etapa

Fakta o projektu
Typ nádrže průtočná
Účel nádrže chov ryb, krajinotvorný
Plocha hladiny 1875 m2
Objem nádrže 2400 m3
Typ vzdouvací stavby zemní sypaná hráz
Vodní tok Jinonický potok
Vlastník Hlavní město Praha
Správa Lesy hl. m. Prahy
Investor Hlavní město Praha, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství – MHMP
Zástupce investora Ing. Richard Polifka, Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí Martin Vaněk
Projektant Ekotechnik inženýring, s. r. o.
Realizace březen 2014 – srpen 2014
Náklady 0,8 milionu Kč