Nejvýznamnější zakázky 2013

V průběhu 20. století došlo v této oblasti k vymístění Šáreckého potoka do opevněného koryta souběžného s ulicí V Šáreckém údolí. Toto koryto však nemělo dostatečnou kapacitu a při průtoku dvouleté povodně voda zaplavovala komunikaci.

Projekt revitalizace
Záměrem revitalizace bylo zajištění funkčního spojení ochrany přírody a protipovodňové ochrany území.

Hlavní cíle projektu
1. vytvoření přirozených nivních a potočních biotopů,
2. obnovení přirozené fluviální geomorfologie,
3. podpora samočisticí funkce toku a nivy,
4. zajištění přirozeného režimu průtoku vod,
5. zajištění stability úpravy včetně napojení na níže a výše navazující úseky toku,
6. minimalizace škod při průchodu velkých vod,
7. zapojení revitalizovaného území do celoměstského systému zeleně.

V rámci stavebních prací vzniklo nové koryto v původní inundaci. Revitalizace je členěna do třech etap: A, B, C. Jednotlivé lokality na sebe spojitě nenavazují. První lokalita s označením A je v Dolní Šárce u točny a autobusové zastávky Žežulka. Lokalita B je v Horní Šárce u autobusové zastávky Kuliška. Lokalita C je v dolní části Tiché Šárky u zámku Jenerálka.

V současné době je revitalizace dokončena. V měsíci červnu byla prověřena povodní, ve které obstála a přispěla k tomu, aby škody na majetku byly co nejmenší.

 

Fakta o projektu
Údržbu provádí Lesy hl. m. Prahy
Investor Hlavní město Praha, Odbor rozvoje veřejného prostoru – MHMP
Zástupce investora Ing. Jiří Karnecki
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy
Zástupce dodavatele Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí Pavel Semecký
Realizace srpen 2012 – duben 2013