Zátopová území

NOVĚ: Aktuální informace o průtocích na vybraných tocích

Po kliknutí na odkaz budete vyzváni k zadání jména uživatele (lesy) a hesla (vodtok+1), jelikož se jedná o zabezpečený soubor.
 


Vyhlášená záplavová území na malých vodních tocích v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon).

Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. U káždého povodí potoka jsou po rozkliknutí k dispozici mapy (formát pdf) záplavových území (Q100, Q20, Q5) a aktivních zón záplavových území jedntotlivých úseků potoka a jeho přítoků, podélné a příčné profily vodního toku a jeho přítoků a objekty na toku. V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury a zřizování konstrukcí chmelnic.

Omezení v záplavových územích podle §67 vodního zákona

V aktivní zóně je dále zakázáno: těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení. Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit omezující podmínky. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon)